Didaktiska traditioner och lärarkulturer - en empirisk undersökning av gymnasielärares syn på ämnesdidaktik i filosofi och svenska

DSpace Repository

Didaktiska traditioner och lärarkulturer - en empirisk undersökning av gymnasielärares syn på ämnesdidaktik i filosofi och svenska

Details

Files for download
Icon
Didaktiska traditioner ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Didaktiska traditioner och lärarkulturer - en empirisk undersökning av gymnasielärares syn på ämnesdidaktik i filosofi och svenska
Author Kaj, Jerker
Date 2014
Swedish abstract
I det här examensarbetet ger fyra gymnasielärare med ämneskombinationen svenska och filosofi sin syn på hur ämnestraditioner skiljer sig åt i de olika ämnena. Lärarkulturer och ämnestraditioner presenteras och analyseras liksom lärarutbildningen i allmänhet och den så kallade Malmömodellen – den nya lärarutbildningen från 2001 – i synnerhet. Uppsatsen är en innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer med fyra gymnasielärare och utreder eventuella kopplingar mellan gymnasielärarnas utbildning och deras undervisning samt diskuterar lärarnas förhållningssätt till läromedel. Syftet med examensarbetet är att undersöka svensklärares och filosofilärares syn på ämnesdidaktisk utbildning. Examensarbetet tar sin teoretiska utgångspunkt i ämneskonceptionerna svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne liksom i uppdelningen mellan undervisning i filosofi och undervisning om filosofi. Tre av de fyra lärarna i den här uppsatsen har mycket erfarenhet av ämnesspecifik didaktik i svenska från sin lärarutbildning. Alla anser att svenskämnets didaktik är något som man ständigt pratar om på arbetsplatsen medan bara en av de fyra lärarna har erfarenhet av ämnesspecifik didaktik i filosofi från sin lärarutbildning och alla lärare vittnar om att de saknar tillfällen att prata om didaktik i filosofiämnet på sin skola. I sin egen undervisning gör lärarna didaktiska val i svenskundervisningen som de själva upplever som genomtänkta. Uppdelningen av svenskämnet i litteratur och språk tycks återspeglas i lärarutbildningen och i de intervjuade lärarnas undervisning. Främst är det litteraturdelen av svenskämnet och elevernas egna skrivande som är didaktiserat för lärarna. Språkdelen av svenskämnet har, verkar det som, en mindre didaktisk tradition. I filosofiämnen anser sig lärarna ha för liten kunskap om ämnesdidaktik och de diskuterar filosofisk didaktik för lite som yrkesverksamma lärare. Lösningen är att låna didaktik från svenskämnet och i vissa fall från andra ämnen. Uppsatsen slutar i en diskussion avsaknad av ämnesspecifik didaktik och klassrumsforskning i ämnet filosofi.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject ämnesdidaktik
svenska
filosofi
ämneskonceptioner
undervisning i filosofi
undervisning om filosofi
läromedel
klassrumsforskning
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/17343 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics