RAPE, MEDIA & MEN A DISCOURSE ANALYSIS OF MYTHS IN WRITTEN MEDIA’S DEPICTION OF SEXUALLY ABUSED MEN.

DSpace Repository

RAPE, MEDIA & MEN A DISCOURSE ANALYSIS OF MYTHS IN WRITTEN MEDIA’S DEPICTION OF SEXUALLY ABUSED MEN.

Details

Files for download
Icon
2-year Master thesis ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title RAPE, MEDIA & MEN A DISCOURSE ANALYSIS OF MYTHS IN WRITTEN MEDIA’S DEPICTION OF SEXUALLY ABUSED MEN.
Author Bruhner, Christian
Date 2014
English abstract
Men who suffered from sexual violence are an issue that receives little attention, both within research and colloquially. Analysing the depiction of sexually abused men in written media has not, as far as I know, been done in a Swedish scientific context before, which makes this study unique in its kind. The primarily aim of this study has been to examine how sexually abused men are depicted in written media. I wanted to see whether the media confirms or rejects the social myths that surround the subject. Furthermore has the ambition with the study been to enlighten the issue to make it a subject for discussion so the knowledge and the understanding can be deepened. The empirical material of forty journalistic articles was gathered in through a systematic literature search and processed via a type of discourse analysis. The tested myths were; Men who suffered from sexual violence are extremely unusual – portrayed as sensational and with scepticism, Definitions of the sexual violence against men – characterized by severe violence, threats, often with weapons and drugs, The stereotypical sex segregation of sexual violence – The event is portrayed as a contrast between masculinity and femininity, The subsequent consequences – are diminished or neglected, the victim is met with negativity by its surrounding. The result showed that de myths were widely confirmed in the depiction of media, especially the phenomenon’s unusualness, the physical violence, the victim blaming and the sceptical approach/reporting. Why the subject is portrayed in a special way has been analysed and presented with the precious research as a theoretical background
Swedish abstract
Män som utsatts för sexuellt våld är ett ämne som erhåller lite uppmärksamhet både inom forskning och i vardagligt tal. Att analysera skriven medias framställning av sexuellt våldsutsatta män har så vitt jag vet inte utförts i en svensk vetenskaplig kontext innan, vilket gör denna studie unik i sitt slag. Studiens primära syfte var att undersöka hur män som utsatts för sexuellt våld framställs i skriven media. Jag ville se huruvida media bekräftar eller förkastar de sociala myterna kring ämnet. Vidare så var målet med studien att ytterligare belysa ämnet för att lyfta upp det för diskussionen och fördjupa förståelsen och kunskapen för ämnet. Fyrtio journalistiska artiklar samlades in genom en systematisk litteratursökning och har utgjort det empiriska materialet i studien som sedan bearbetades genom en form av diskursanalys. De myter som testades var; Män som utsatts för sexuellt våld är extremt ovanligt – framställs som sensationellt och med skepticism, Definitioner om det sexuella våldet mot män – präglas av grovt fysiskt våld, hot, ofta med vapen och droger, Det sexuella våldets könstypiska uppdelning – händelsen framställs som en kontrast mellan femininiteter och maskuliniteter, De efterföljande konsekvenserna – dessa förminskas eller negligeras och offer bemöts negativt av omgivningen. Resultatet visade att myterna till väldigt stor del bekräftades i den mediala framställningen, i synnerlighet ämnets ovanlighet, det fysiska våldet, offerbeskyllningen och det skeptiska bemötandet/rapporteringen. Varför ämnet framställs på ett visst sätt analyseras och presenteras med tidigare forskning som teoretisk bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Discourse analysis
Male rape
Masculinities
Media
Raped men
Sexual violence
Systematic literature search
Diskursanalys
Manlig våldtäkt
Maskuliniteter
Media
Sexuellt våld
Systematisk litteratursökning
Våldtagna män
Handle http://hdl.handle.net/2043/17347 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics