Apputveckling för barn

DSpace Repository

Apputveckling för barn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Apputveckling för barn
Author Karlsson, Morgan ; Ola, Johansson
Date 2014
English abstract
Today's children grow up in a society where technologies such as touch screens, touchpads and cell phones are everywhere and have become part of our everyday life. This results in an increased use of Apps designed for these units and there is thus an interesting aspect from a development perspective, and how to go about the best way to create apps intended for children. The purpose of this study is to investigate the general design principles that application developers can use when developing apps for the child as an end user and in addition examine how these apps appeal to and facilitate the child's operation and interaction. This has led us to our question: How do the developers relate to general design principles when creating apps meant for children? With this question in mind we examined relevant research in order to get a set of general design principles regarding app development and find the most important aspects what when creating apps for kids. To answer this question, we conducted a qualitative interview study with professional app developers to seek their views on general design principles. The findings of our study suggest that the developers we interviewed are favorable to the selected general design principles, but it's not that they follow them as a template or guide for how to design for children. Moreover, the interviews has brought new light regarding other aspects when developing apps for children.
Swedish abstract
Sammanfattning Dagens barn växer upp i ett samhälle där tekniker som pekskärmar, pekplattor och mobiltelefoner finns överallt och har blivit en del av vår vardag. Detta medför en ökad användning av appar utformade för dessa enheter och det finns således en intressant aspekt ur ett utvecklingsperspektiv samt hur man bör gå till väga för att på bästa sätt skapa appar ämnade för barn. Syftet med denna studie är att undersöka generella designprinciper som applikationsutvecklare använder vid utveckling av appar för barn som slutanvändare och därtill undersöka hur dessa appar tilltalar och underlättar barns handhavande och interaktion. Detta har lett oss fram till vår frågeställning: Hur förhåller sig utvecklare till generella designprinciper vid skapandet av appar ämnade för barn? Utifrån denna frågeställning undersökte vi relevant forskning inom området för att kunna ta fram ett antal generella designprinciper vid apputveckling samt ta reda på vad som är viktigt att ha i åtanke när man skapar appar för barn. För att få svar på frågeställningen genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med professionella apputvecklare som utvecklar barnappar för att få deras syn på generella designprinciper. Slutsatserna av vår studie pekar på att de utvecklare vi har intervjuat förhåller sig positivt till de valda generella designprinciperna, men det är inte så att de följer dem som någon slags mall eller manual för hur man designar appar för barn. Dessutom har vi utifrån de genomförda intervjuerna med utvecklarna fått upp ögonen för nya aspekter gällande utveckling av appar för barn.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject appar
barn
apputveckling
pekplattor
pekskärmar
mobiler
designprinciper
Handle http://hdl.handle.net/2043/17350 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics