"Det är viktigt att kunna leka och skratta tillsammans” -Om trivseln och atmosfären på förskolan

DSpace Repository

"Det är viktigt att kunna leka och skratta tillsammans” -Om trivseln och atmosfären på förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det är viktigt att kunna leka och skratta tillsammans” -Om trivseln och atmosfären på förskolan
Author Kristiansson, Frida ; Persson, Emma
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien är att ta reda på vad som skapar en god och inkluderande atmosfär sett utifrån ett pedagog- och barns perspektiv. Ett av målen med studien är att kunna förmedla kunskap och ge läsaren en ökad förståelse för hur den psykiska miljön i förskolan påverkar barnen i förskoleverksamheten. Studien är baserad på kvalitativa enkäter som delats ut till pedagoger och barnintervjuer med barn i åldrarna fem-sex år har genomförts. Det gjordes för att kunna redovisa och jämföra pedagogernas perspektiv med barnens syn gällande atmosfären i förskolan. Undersökningen kommer att analyseras utifrån teorier och begreppen barns perspektiv, barnperspektiv och atmosfär. Pedagogernas uppfattningar utifrån enkätundersökningen skiljde sig men stämde också överens med barnens föreställningar. Det framkom bland annat av pedagogerna att det var av stor vikt att anpassa verksamheten efter barnens intresse och att verksamheten har ett stort utbud av material att erbjuda. Barnen uttryckte också vikten av att det fanns roligt material på förskolan. Studien resulterade bland annat i att pedagogerna upplevde att deras förhållningsätt var viktigt för barnens trivsel. Glada pedagoger ger gladare barn. De strävade efter att skapa en god och inkluderande atmosfär där alla barn gjordes delaktiga för att öka trivseln på förskolan. Barnen lade däremot stor vikt vid att ha en lekkamrat för att trivas på förskolan. Det var viktigt för barnen att kunna leka och skratta tillsammans med varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Atmosfär
Barnperspektiv
Barns Perspektiv
Förskola
Trivsel
Handle http://hdl.handle.net/2043/17351 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics