Matematik i förskolan

DSpace Repository

Matematik i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Matematik i förskolan
Author Andersson, Erika
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare beskriver vad matematik på förskolan är samt finna kunskap om hur förskollärare kan uppfylla läroplanens mål i matematik. Jag har använt mig av kvalitativ intervju som undersökningsmetod, och empirin består av intervjuer med tre förskollärare på två olika förskolor. Något som jag har tagit fasta på är att läroplanen har två olika typer av matematiska mål. Den första typen av mål är ett matematiskt ämnesinnehåll som jag har analyserat med hjälp av de sex matematiska aktiviteter som Utbildningsdepartementet föreslår som ramverk. Pedagogerna på de undersökta förskolorna nämnde samtliga matematiska aktiviteter, men två av dessa, Räkna och Konstruera, var betydligt vanligare än de andra fyra. Den andra typen av mål handlar om att barnens förmåga och förståelse för matematik ska utvecklas, vilket kräver att förskollärarna måste känna till hur sådan utveckling sker för att kunna urskilja, synliggöra, stödja och dokumentera barnens matematiska lärande. Min undersökning bekräftar att barnens lärande sker tillsammans med andra, att variation och fri lek är viktiga och att pedagogerna har en avgörande roll.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
matematik
pedagoger
pedagogik
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/17367 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics