Jag vill att du ska vara här alltid, utan rast och utan möten; Ökade krav tar tid från barn i behov av stöd

DSpace Repository

Jag vill att du ska vara här alltid, utan rast och utan möten; Ökade krav tar tid från barn i behov av stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag vill att du ska vara här alltid, utan rast och utan möten; Ökade krav tar tid från barn i behov av stöd
Author von Horn, Maria ; Jönsson, Marie
Date 2014
Swedish abstract
Nya siffror från Skolverket visar att det aldrig tidigare gått så många barn i förskolan som nu. Idag är det nästan 490 000 barn inskrivna i förskolan, det är en ökning med 138 000 barn på tio år (Skolverket, 2014). Den genomsnittliga gruppstorleken och personaltätheten är oförändrad (a.a.). När Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 skrevs in i skollagen 1 juli 2011 ställdes det högre krav på förskolläraren. Med det här som ingångsvinkel var syftet med vår studie att synliggöra förskollärarnas arbete med barn i behov av stöd. Denna studie kommer att belysa pedagogernas insatser och då främst hur de själva resonerar kring uppdraget och vilka föreställningar de har på sitt arbete med barnen som befinner sig i gråzonen. Vi har gjort en kvalitativ studie och använt oss av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare. I vår analys har vi tagit stöd i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och Vygotskijs proximala utvecklingszon och det sociala samspelet. Resultatet presenteras utifrån tre områden som hanterar: Förskollärare resonerar kring de ökade kraven, Miljöns betydelse för barns utveckling och Betydelsefulla verktyg och erfarenheter. Slutsatsen av vår studie visar att förskollärarna känner av de ökade kraven men försöker skapa så bra förutsättningar som möjligt för de barn som är i behov av stöd. Nyckelord: Fysisk miljö, förhållningssätt, sociala samspel, utvecklingsekologi
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject fysisk miljö
förhållningssätt
sociala samspel
Utvecklingsekologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/17370 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics