PVK IN SITU

DSpace Repository

PVK IN SITU

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title PVK IN SITU
Author Lindberg, My ; Lindstrii, Frida
Date 2014
English abstract
Lindberg M & Lindstrii F. PVC in situ. An observational study of adherence towards guidelines regarding the management, documentation at fixationdressings, symptoms of complications and the time in situ. Degree project in nursing 15 credit points. Malmö University: Faculty of health and society, Department of care science, 2014. Background: peripheral vein catheter (PVC) is a very common procedure in healthcare that involves risks for catheter-related complications. In Sweden, the management and care of PVC is primary performed by nurses. The handbook for healthcare’s task is to provide a good and safe care by publishing accessible guidelines on various topics in healthcare. By following the handbook for healthcare’s guidelines regarding PVC the risks for complications can be reduced. Aim: describe adherence to the handbook for healthcare’s guidelines regarding the management of PVC, documentation at fixation-dressings, changing by complication-symptoms and to describe time in situ of PVC in wards. Method: an observational study was conducted on a larger and a smaller hospital in southern Sweden. Data collection was done in two weeks’ time with the help of a validated and reliability-tested instrument, PVC - Assess, and a protocol developed by the authors. Total of 64 PVC were observed. Results: adherence to the handbook for healthcare’s guidelines were not being guaranteed by the majority of the variables in PVC-Assess, documentation at fixation dressing and the time in situ. Conclusion: the study has methodological shortcomings that lowers the results credibility. However, the results suggests that there is still a lack of compliance regarding PVC-guidelines.
Swedish abstract
Lindberg M & Lindstrii F. PVK in situ. En observationsstudie av följsamhet till riktlinjer gällande skötsel, dokumentation vid fixeringsförband, komplikationssymptom samt tid in situ. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2014. Bakgrund: perifer ven kateter (PVK) är ett mycket vanligt ingrepp inom sjukvården som medför risker för kateterrelaterade komplikationer. I Sverige är det främst sjuksköterskans uppgift att hantera vården kring PVK. Vårdhandboken har som uppgift att säkerhetsställa en god säker vård genom att publicera lättillgängliga riktlinjer för olika moment inom sjukvården. Genom att följa vårdhandbokens riktlinjer avseende PVK kan riskerna för komplikationer minska. Syfte: beskriva följsamhet till vårdhandbokens riktlinjer gällande skötsel av PVK, dokumentation vid fixeringsförband, byte vid komplikationssymptom samt att beskriva tid in situ av PVK på vårdavdelningar. Metod: en observationsstudie genomfördes på ett större och ett mindre sjukhus i södra Sverige. Datainsamling gjordes under två veckors tid med hjälp av ett validerat och reabilitetstestat instrument, PVC – Assess, och ett eget framtaget protokoll av författarna. Totalt insamlades 64 PVK observationer. Resultat: följsamheten till vårdhandbokens riktlinjer var inte tillfredsställande vid majoriteten av variablerna i PVC-Assess, dokumentation vid fixeringsförbandet och tid in situ. Slutsats: studien har metodologiska brister som medför att resultatets trovärdighet blir låg. Dock antyder resultatet på att det finns brister i följsamheter kring riktlinjer avseende PVK.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject dokumentation
in situ
observationsstudie
PVK
riktlinjer
sjuksköterskor
skötsel
Handle http://hdl.handle.net/2043/17392 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics