Allmänsjuksköterskans interaktioner med demenssjuka personer

DSpace Repository

Allmänsjuksköterskans interaktioner med demenssjuka personer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Allmänsjuksköterskans interaktioner med demenssjuka personer
Author Gillberg, Annie ; Hansson, Johanna
Date 2014
English abstract
The aim is to examine the ways in which the nurse is able to interact with people with dementia on. Question: How can the verbal and non-verbal communication methods optimize the care and interaction between the nurse and the person with dementia? The subject has been illustrated by doing a literature review and data collection has been made in three databases. This study is based on six qualitative studies and four quantitative. Dementia involves impaired verbal communication skills, which often leads to frustration and agitated behavior. Therefore it was examined what other communication strategies that are available and which ones can facilitate interaction and optimize care. After review of the included studies three main themes were revealed; music, communication and attention. The result shows that the non-verbal communication with body language, touch and facial expressions are important. It also shows that the use of creative activities such as dance and song improves the interaction between the nurse and the person with dementia and thus improve care.
Swedish abstract
Syftet är att undersöka vilka sätt allmänsjuksköterskan kan interagera med demenssjuka på. Frågeställning: Hur kan verbala och icke-verbala kommunikationssätt optimera omvårdnaden och interaktionen mellan sjuksköterskan och personen med demenssjukdom? Ämnet har belysts genom att göra en litteraturstudie och datainsamling har gjorts på tre databaser. Denna studie är uppbyggd på sex kvalitativa studier och fyra kvantitativa. Demenssjukdom innebär nedsatt verbal kommunikationsförmåga, vilket kan leda till frustration och agiterat beteende. Därför undersöktes vilka andra kommunikationsstrategier som finns och vilka som kan underlätta interaktionen och optimera omvårdnaden. Efter granskning av de inkluderade studierna framkom tre huvudteman; musik, kommunikation och uppmärksamhet. Resultatet visar bland annat att den icke-verbala kommunikationen med kroppsspråk, beröring och ansiktsuttryck är viktig. Det visar också att användning av kreativa aktiviteter som dans och sång hjälper interaktionen mellan sjuksköterskan och personen med demens samt förbättrar omvårdnaden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject dementia
communication
general nurse
interaction
nursing
Handle http://hdl.handle.net/2043/17402 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics