Mellanrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mellanrum
Author Hölbling, Markus ; Carlquist, Ellen
Date 2013
English abstract
In this study we have researched how the material design of sidewalks affect interstitial space. Interstitial space as phenomena is both temporal and spatial and can occur in a dynamic public space. We have observed four sidewalks in Malmö’s city centre and examined how the substantive elements on and around the sidewalks affect the ac- tivities that takes place. The paper’s main research question is: How does the material design of sidewalks affects interstitial space? During the observations, we have examined: Which material properties occur on the sidewalk, and how do they affect the territorial complexity? and What ambient factors create a territorial complexity on the sidewalk? The purpose of this paper is to highlight the sidewalk as a vital public space where the unpredictable can take place. One of the key concepts is territorial complexity [Kärrholm 2004, 2012] since the chance of interstitial space to occur is more likely in areas with high territorial complexity. Our theoretical premises consists of Mattias Kärrholm’s concepts of territoriality [2004] and stabilization [2012] and Emma Nilsson’s discus- sion on material body and room categories [2010]. Cultural support is obtained from Anastasia Loukaitou-Sideris and Renia Ehrenfeucht [2009] who for instance describes a growing pri- vatization and control of the public spaces in the city. One conclusion is that interstitial space can be compared to territorial tactics and appropriation that occur in a place where the activity is not sup- ported by the territorial strategi.
Swedish abstract
I den här uppsatsen har vi undersökt hur trottoarens materiella ut- formning påverkar uppkomsten av mellanrum. Mellanrum är ett både tidsligt och rumsligt fenomen som kan uppstå i ett dynamiskt publikt rum. Vi har observerat fyra trottoarer inom Malmös stadskärna och under- sökt hur materiella faktorer på och vid trottoaren påverkar vilka aktivite- ter som äger rum på platsen. Uppsatsens övergripande forskningsfråga är: Hur påverkar trottoa- rens materiella utformning uppkomsten av mellanrum? Under observationerna har vi undersökt: Vilka materiella egen- skaper finns på trottoaren och hur påverkar de den territoriella komplexi- teten? samt Vilka omgivande faktorer ger upphov till en territoriell kom- plexitet på trottoaren? Syftet med uppsatsen är att lyfta fram trottoaren som ett viktigt pu- blikt rum där det oförutsägbara kan ta plats. Ett av uppsatsens nyckelbegrepp är territoriell komplexitet [Kär- rholm 2004, 2012] då chansen att mellanrum uppstår är som störst på plat- ser med hög territoriell komplexitet. Våra teoretiska utgångspunkter utgörs av Mattias Kärrholms ter- ritorialitetsbegrepp [2004] och stabiliseringsprocesser [2012] samt Emma Nilssons diskussion kring materiell figur och rumskategorier [2010]. Kulturhistoriska stöd har vi hämtat från Anastasia Loukaitou- Sideris & Renia Ehrenfeucht [2009] som bland annat skildrar en växande privatisering och utökand kontroll av stadens publika rum. En slutsats är att mellanrum kan liknas vid territoriell taktik och app- ropriation som sker på en plats där användandet av platsen inte stöds av den territoriella strategin.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Sidewalk
Trottoar
Interstitial Space
Mellanrum
Territorial Complexity
Territoriell komplexitet
Stabilisation
Stabilisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/17409 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics