Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus -­‐ Informationsgivningsprocessen

DSpace Repository

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus -­‐ Informationsgivningsprocessen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus -­‐ Informationsgivningsprocessen
Author Oredsson, Daniel ; El nasser, Sahar
Date 2014
English abstract
Individual metering and charging of heat and hot water is currently on the agenda in Sweden, partly because of shortcoming in the techniques of metering heat, partly because of the pressure the EU put on the building sector to improve energy performance. The purpose of this research is to examine what type of information the three Swedish municipal real estate companies MKB Fastighets AB, AB Helsingborgshem and Lunds Kommuns Fastighets AB provide their tenants with when implementing the system of individual metering and charging of heat and hot water in apartment buildings. We also examine how some of the tenants perceive the communication and what type of information they prefer. The survey shows that the companies, to some extant, are informing their tenants in a way that in previous research has shown to be effective. MKB, Helsingborgshem and LKF has well-considered information plans. They are implementing the system in a progressive way and provide ongoing information during the process. They inform their tenants that the system can contribute to a better environment, lower costs and a fairer allocation of costs. Advice and tips, as well as web-based feedback is used to inspire the tenants to reduce their energy consumption. Although the information is detailed, clear and understandable, there are tenants who feel they are not given enough information and that the information could be clearer. To some extent, the information should therefore be adjusted depending on the recipient's knowledge, understanding, culture, behavior and motivation. In the process of designing and developing information, we recommend MKB, Helsingborgshem and LKF to collaborate and share experiences with each other. We also recommend the companies to do more extensive research amongst its tenants to identify attitudes, opportunities and problems as well as possible information gaps that needs to be filled.
Swedish abstract
I februari 2014 lämnade Regeringen i en lagrådsremiss förslag på genomförande av det europeiska energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU. Regeringen föreslår att en ny lag införs med krav på den som äger eller uppför en byggnad att se till att varje lägenhets användning av värme, kyla och tappvarmvatten kan mätas, om det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera system för individuell mätning och debitering, även benämnt IMD. I denna rapport undersöker vi vilken typ av informationsgivning MKB Fastighets AB, AB Helsingborgshem och Lunds Kommuns Fastighets AB praktiserar i samband med införande och tillämpande av IMD i flerbostadshus. Vi undersöker också hur ett urval av de studerade bolagens hyresgäster uppfattar kommunikationen och vilken typ av information de föredrar. Genom att relatera insamlad data till en teoretisk referensram, finner vi att bolagens tillvägagångssätt när de informerar sina hyresgäster om IMD till viss del överensstämmer med den typ av informationsgivning som i tidigare forskning visat sig vara effektiv. Vi kan konstatera att MKB, Helsingborgshem och LKF har väl genomtänkta handlingsplaner för hur de ska gå tillväga när de informerar berörda hyresgäster om IMD och vi rekommenderar bolagen att fortsätta på den inslagna vägen med stegvist införande och löpande information under denna process. Företagen informerar sina hyresgäster om att systemet kan bidra till en bättre miljö, lägre kostnader och en mer rättvis kostnadsfördelning. Tips och goda exempel, samt webbaserad återkoppling används för att inspirera de boende att minska sin energianvändning. Den information företagen förser sina hyresgäster med är enligt vår bedömning tillräckligt detaljerad, tydlig och lättförståelig för att ökad kunskap och medvetenhet om IMD ska kunna uppnås. Det finns dock hyresgäster som är av en annan uppfattning och därför bör informationen i viss mån anpassas beroende på mottagarens kunskap, förståelse, kultur, beteende och motivation. I arbetet med att utforma informationen rekommenderar vi bolagen att samarbeta och utbyta erfarenheter med varandra. Företagen bör i egen regi göra mer omfattande undersökningar bland sina hyresgäster för att identifiera attityder, möjligheter och problem samt eventuella informationsgap som behöver fyllas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 73
Language swe (iso)
Subject Individuell mätning och debitering
IMD
värme
varmvatten
energi
information
miljö
ekonomi
kostnad
MKB
Helsingborgshem
LKF
Handle http://hdl.handle.net/2043/17425 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics