De svenska mäklarföretagens internationalisering - The internationalization of Swedish brokarage firms

DSpace Repository

De svenska mäklarföretagens internationalisering - The internationalization of Swedish brokarage firms

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title De svenska mäklarföretagens internationalisering - The internationalization of Swedish brokarage firms
Date 2014
English abstract
During the last quarter of the 20th century a new economy has emerged on a global scale. We can see an increase in multinational corporations (MNC:s) and transnational corporations (TNC:s) due to the globalisation of the markets. In the last decade we have also seen an increasing number of Swedish brokerage firms that had embarked on the international market and conveyed homes abroad. Although common in the brokerage industry this phenomenon has been much less studied by researchers in the real estate science compared to many other science areas. The purpose of this paper has therefore been to investigate and explain why Swedish brokerage firms choose to convey homes abroad. The paper will also investigate which conditions are necessary for the brokerage firm to venture abroad, why firms choose certain national locations over other, and how and why they choose certain establishment type. To investigate this, a qualitative approach had been used which is based on a case study of brokerage sector. To my help I used semi-structured interviews and interviewed three large Swedish brokerage firms that deal with foreign brokerage. The paper differs from many other studies in internalization, as these are often performed by quantitative surveys and have dealt with manufacturing firms and service sector as a whole, which does not carry the same nuance and depth. Even the theoretical framework that has been used is unique in the real estate business, because the internalizations theories are primarily designed for manufacturing companies. This theoretical framework consists of two tracks: the internalization theories with Dunning’s eclectic paradigm in the lead but also the underlying legal framework. The result has clearly shown that Swedish brokerage firms have a purpose for foreign establishment, an it is not the financial gains but rather gains obtained through a wider range of services that enables firms to achieve advantages over other domestic firms in the domestic market. The result also shows that the brokerage firm is in need of organizational advantages to venture abroad, consisting of knowledgeable staff and well-developed work procedures. Factors that determine which country brokerage firms choose to locate in, mainly consist of three components: 1) Customer’s movement patterns, 2) access to communication and 3) reliable partners/franchisees abroad. Establishment type differs between brokerage firms and is individually based on both the risk and the need of control but also the relevancy of Swedish Estate Agent Act in the context.
Swedish abstract
Under 1900-talets sista fjärdedel har det uppstått en ny ekonomi i världsskala. Marknader är mer globala varför vi ser allt fler multinationella företag (MNC) och transnationella företag (TNC). Det senaste decenniet har vi även sett allt fler svenska mäklarföretag som gett sig ut på den internationella marknaden och förmedlat bostäder i utlandet. Detta fenomen är alltså vanligt inom mäklarbranschen men betydligt mindre studerat av forskare inom fastighetsvetenskap än inom många andra vetenskapsområden. Syftet med uppsatsen har således varit att utreda och förklara varför svenska mäklarföretag väljer att förmedla bostäder utomlands. Studien skall även utreda vilka förutsättningar mäklarföretaget måste ha för att ta steget ut, varför företagen väljer vissa etableringsländer framför andra samt hur och varför de väljer viss etableringstyp. För att undersöka detta har en kvalitativ metod använts som bygger på en fallstudie på mäklarbranschen. Till min hjälp har jag använt mig av semi-strukturerade intervjuer och intervjuat tre stora svenska mäklarföretag som sysslar med utlandsförmedling. Undersökningen skiljer sig från många andra studier inom internationalisering, då dessa ofta utförs genom kvantitativa studier och gjorts på tillverkningsföretag samt tjänstesektorn i dess helhet, vilket inte medför samma nyansering och djup. Även det teoretiska ramverket som använts är unikt inom mäklarbranschen, då använda internationaliseringsteorier till övervägande del utformats för tillverkningsföretag. Detta teoretiska ramverk består huvudsakligen av två spår: dels internationaliseringsteorier med Dunnings eklektiska paradigm i täten men även det bakomliggande juridiska ramverket. Resultatet har tydligt visat att svenska mäklarföretag har ett syfte med utlandsetablering, vilket inte är de ekonomiska vinsterna utan snarare vinster som uppstår genom ett bredare tjänsteutbud som gör att företaget uppnår fördelar gentemot andra inhemska företag på den inhemska marknaden. Resultatet visar även att mäklarföretaget är i behov av unika fördelar inom företaget för att ta steget ut, bestående av kunnig personal men även ett väl utvecklat arbetssätt. Faktorer som avgör vilket land mäklarföretaget väljer att etablera sig i består huvudsakligen av tre komponenter: 1) kundernas rörelsemönster, 2) tillgång till kommunikation samt 3) pålitliga samarbetspartners/franchisetagare i utlandet. Etableringtypen skiljer sig åt mellan mäklarföretagen och baseras individuellt utifrån dels risken och kontrollbehovet men även den svenska mäklarlagens betydelse i sammanhanget.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 1-59
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/17427 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics