Delaktighet och inflytande - En studie om föräldrars perspektiv på inskolning

DSpace Repository

Delaktighet och inflytande - En studie om föräldrars perspektiv på inskolning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Delaktighet och inflytande - En studie om föräldrars perspektiv på inskolning
Author Borg, Lina
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att synliggöra föräldrars perspektiv på två olika inskolningsmetoder, traditionell (två-tre veckors) och föräldraaktiv (tre-dagars), med fokus på inflytande och delaktighet. Med hjälp av frågeställningarna om hur föräldrar upplever möjligheten till inflytande och delaktighet under introduktionen i förskolan, samt om hur de upplever de olika metoderna för inskolning, ville vi fylla den befintliga kunskapslucka som finns när det gäller inskolningsperioden i förskolan. Då det finns en brist på tidigare studier kring ämnet ville vi ändra på detta och finnas som ett stöd för förskollärare och pedagoger i förskolans värld. Vår studie gjordes via kvalitativ metod och resulterade i att vi med hjälp av våra teorier kunde göra föräldrars röster hörda. Kortfattat resulterade studien i att vi kunde se att viljan till att vara delaktig och ha inflytande över föräldrars inskolning visade sig vara stor, dock enbart om pedagogerna uppmuntrar till denna delaktighet. Den ena inskolningsmetoden ger också enligt föräldrarna större möjlighet till delaktighet och inflytande än den andra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject anknytning, delaktighet, föräldraperspektiv, inflytande, interaktionistiskt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/17428 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics