Förskolepedagogers syn på utomhuspedagogik - Preschool teachers´ view on outdoor education in different environments

DSpace Repository

Förskolepedagogers syn på utomhuspedagogik - Preschool teachers´ view on outdoor education in different environments

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskolepedagogers syn på utomhuspedagogik - Preschool teachers´ view on outdoor education in different environments
Author Ringhov, Evelina ; Persson, Sandra
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att belysa aktiva förskolepedagogers tankar och funderingar om utomhuspedagogik. En dag på en förskola är inte den andra lik och inte minst pedagogers syn på utevistelse skiljer sig åt. Studien har utgått från frågeställningarna: Vad anser pedagogerna är positivt respektive negativt med utomhuspedagogik? Hur ser den pedagogiska verksamheten ut utomhus? Hur använder pedagogerna sin närmiljö i sin utomhuspedagogik? Tidigare forskning inom området visar att pedagoger anser att utomhuspedagogik tillför något till verksamheten men att intresset och kunskapen inte alltid finns för att verksamheten ska kunna bedrivas utomhus. Materialet till empirin kommer från semistrukturerade intervjuer gjorda med fem aktiva förskolepedagoger på tre olika förskolor i olika kommuner. Intervjuerna är genomförda under våren 2014. Resultatet visar att pedagogerna ser utomhuspedagogik som något positivt och något de gärna använder i sin verksamhet, men ibland räcker inte kunskapen och intresset till. Respondenterna visade en vilja för att använda sin närmiljö i verksamheten och det förekommer en planerad verksamhet när de är på gården men även ute i sin närmiljö. Slutsatsen är att det är pedagogernas intresse, kunskap och engagemang som avgör vilken verksamhet som förekommer utomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject närmiljö, utevistelse, utomhuspedagogik, upplevelsebaserad inlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17429 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics