Högstadieelevers användning av argument i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

DSpace Repository

Högstadieelevers användning av argument i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Högstadieelevers användning av argument i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
Author Kjelgaard, Peter
Date 2014
Swedish abstract
I dagens läroplan för grundskolan (Lgr 11) finns syftesbeskrivningar för de naturOrienterande (NO) ämnena som säger att eleverna ska utveckla kunskaper och redskap för att formulera och granska information och andras argument samt ta ställning i frågor som rör ämnen med naturvetenskapligt innehåll. Detta är formuleringar som speglar det man i dag anser att NO-undervisningen ska ge de elever som går ut grundskolan. I det här arbetet har elever i slutet av högstadiet fått argumentera kring användandet av genmodifierade grödor (Genetically Modified Organism, GMO). Detta är ett exempel på så kallade Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI) och den här typen av samhällsfrågor har lyfts fram som ett sätt att arbeta med de formuleringar som nu finns i läroplanen. Syftet med den här studien är att undersöka högstadieelevers användning av argument i en naturvetenskapligt grundad diskussion och hur användningen av SNI i undervisningen kan hjälpa elever att utveckla sin argumentationsteknik och sitt intresse för naturvetenskap. Elevernas argumentation kring frågan om GMO har analyserats utifrån en analysmodell som är utvecklad för granskning av argumentation om SNI. Den här studien har funnit att användandet av SNI fungerar väl för att testa delar av läroplanens kunskapskrav men att det kräver noga förberedelser och att övningarna är väl uppbyggda.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject SSI
SNI
Socioscientific issues
Handle http://hdl.handle.net/2043/17436 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics