DOM HAR JU ÄNDÅ HELA TIDEN FÖRSÖKT ATT HJÄLPA MIG- ÄVEN OM DOM INTE HAR HJÄLPT MIG PÅ RÄTT SÄTT

DSpace Repository

DOM HAR JU ÄNDÅ HELA TIDEN FÖRSÖKT ATT HJÄLPA MIG- ÄVEN OM DOM INTE HAR HJÄLPT MIG PÅ RÄTT SÄTT

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title DOM HAR JU ÄNDÅ HELA TIDEN FÖRSÖKT ATT HJÄLPA MIG- ÄVEN OM DOM INTE HAR HJÄLPT MIG PÅ RÄTT SÄTT
Author Dam Formare, Lina ; Hasselskog, Carin
Date 2014
English abstract
STILL, THEY´VE ALWAYS TRIED TO HELP ME- ALTHOUGH THEY HAVEN´T HELPED ME IN THE RIGHT WAY AN INTERVIEW STUDY ABOUT USERS´ EXPERIENCES OF PSYCHIATRIC CARE LINA DAM FORMARE CARIN HASSELSKOG Dam Formare, L & Hasselskog, C. Still, they´ve always tried to help me- although they haven´t helped me in the right way. An interview study about users experiences of psychiatric care. Masters degree in Psychiatric Nursing, 91-120 credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2014. Background: The history of psychiatric care is long and varied, and psychiatric illness is today considered a growing societal challenge. Over time, psychiatric care has undergone several great reforms and changes, which of course has affected those who utilize it, namely the users of the psychiatric care efforts. Still, from a scientific point of view, relatively little is known about the experience of psychiatric care from the perspective of users. Aim: To describe adults experience of psychiatric care. Method: Five interviews were conducted and the transcibed text were analysed by using qualitative content analysis inspired by Burnard. Findings: Their experience of psychiatric care was reflected by the three categories: Authority and empathy, The outer bounds of care and No man is an island- a supporting structure for recovery, underpinned with their belonging subcategories. Findings: The findings implied that the subjects had not always been treated with respect as individuals, nor been given the opportunity to influence their own care, although the overall experience was that the experience of psychiatric care had improved over time. Conclusion: Although the results suggests that patients´ experience of psychiatric care has improved, further research is suggested, partly because this study is too small to make any general conclusions and partly to examine the development over time. Key words: nursing, patients´ perspective, qualitative
Swedish abstract
DOM HAR JU ÄNDÅ HELA TIDEN FÖRSÖKT ATT HJÄLPA MIG- ÄVEN OM DOM INTE HAR HJÄLPT MIG PÅ RÄTT SÄTT EN INTERVJUSTUDIE OM BRUKARES UPPLEVELSER AV PSYKIATRISK VÅRD LINA DAM FORMARE CARIN HASSELSKOG Dam Formare, L & Hasselskog, C. Dom har ju ändå hela tiden försökt att hjälpa mig- även om dom inte har hjälpt mig på rätt sätt. En intervjustudie om brukares upplevelser av psykiatrisk vård. Examensarbete i Psykiatrisk omvårdnad, 91-120 högskolepoäng. Malmö Högskola: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2014. Bakgrund: Den psykiatriska vården har en lång och omväxlande historia, och psykiatrisk ohälsa betraktas idag som en växande utmaning för samhället. Den psykiatriska vården har över tid genomgått flera stora reformer och förändringar som givetvis påverkat dem som använder sig av den, nämligen brukarna av psykiatrins vårdinsatser. Dock är ur forskningssynpunkt relativt lite känt om upplevelsen av den psykiatriska vården från ett brukarperspektiv. Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelse av psykiatrisk vård. Personer som återhämtat sig från psykiatrisk ohälsa intervjuades angående sina upplevelser av psykiatrisk vård. Metod: Fem respondenter intervjuades och materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard. Resultat: Analysen genererade tre kategorier: Makt och empati, Vårdens yttre ramar samt Ensam är inte stark/en bärande konstruktion för återhämtning, med tillhörande subkategorier. Resultatet reflekterade att respondenterna inte alltid bemötts med respekt som individer och inte heller givits möjlighet att påverka sin egen vård. Den sammantagna upplevelsen var emellertid att upplevelsen av psykiatrisk vård förbättrats över tid. Slutsats: Trots att resultatet speglar att respondenternas upplevelse av psykiatrisk vård förbättrats, rekommenderas ytterligare forskning, dels då denna studie är för begränsad för att dra generella slutsatser, och dels för att följa utvecklingen över tid. Nyckelord: kvalitativ studie, omvårdnad, patientperspektiv
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kvalitativ studie
omvårdnad
patientperspektiv
psykiatri
Handle http://hdl.handle.net/2043/17455 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics