Pedagogers arbete med språkutveckling - från enspråkig till flerspråkig nivå

DSpace Repository

Pedagogers arbete med språkutveckling - från enspråkig till flerspråkig nivå

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers arbete med språkutveckling - från enspråkig till flerspråkig nivå
Author Hansson, Frida ; Olsson, Johanna
Date 2014
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om en förskola och dess arbete med flerspråkighet. Syftet med uppsatsen är att belysa hur en förskola med endast svensktalande barn ändrar sin verksamhet när det tillkommer barn med ett annat modersmål än svenska. Vi vill även titta på i vilken mån de flerspråkiga barnen har möjlighet till inflytande. Vi har använt oss av kvalitativa forskningsmetoder och gjort semistrukturerade intervjuer. Vi har även genomfört observationer där vi har agerat som kända, icke deltagande observatörer. Förskolan som vi undersökt är ett föräldrakooperativ med 15 barn och 4 pedagoger och den ligger i en mindre ort i Sverige. Resultatet visar att pedagogerna på förskolan hade en positiv inställning till flerspråkighet. Den förändring som har skett har skett individuellt mellan pedagogerna, alla har hittat olika sätt att arbeta på som passar dem. Den faktiska förändringen är att förskolan tillbringar mer tid på biblioteket, pedagogerna använder sig mer av tecken och teckenstöd, de pratar tydligare och har ett tydligare kroppsspråk. Resultatet visade även att det fanns få artefakter som kunde förknippas som betydelsefulla för barns språk. Möjlighet till inflytande hos de flerspråkiga barnen visades sällan via ord utan via deras kroppsspråk, vilket pedagogerna har lärt sig att tyda.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Artefakter
Flerspråkighet
Kommunikation
Mediering
Mångfald
Scaffolding
Språkförståelse
Språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17482 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics