Att vårda patientens alla fack. En intervjustudie om allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom i den somatiska vården.

DSpace Repository

Att vårda patientens alla fack. En intervjustudie om allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom i den somatiska vården.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att vårda patientens alla fack. En intervjustudie om allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom i den somatiska vården.
Author Samuelsson, Karin ; Öman, Klara
Date 2014
English abstract
The aim of this qualitative study was to explore nurses’ experiences of caring for patients with psychiatric illness in the somatic care. Seven nurses employed by SUS Malmö were interviewed. The material was analysed with Burnard´s content analysis (1991). A total of five main categories and twelve sub categories were developed. The main categories were the nurses’ feelings during the meeting with psychiatric illness, aspects that made the care complicated, the connection between body and soul, stigmatisation and prejudice and the cooperation between the somatic and psychiatric care. The result showed that the nurses experienced fear and insufficiency during the meeting with psychiatric illness. They also perceived that lack of time, knowledge and experience made the meeting more difficult. The informants admitted that there were a stigmatization with this group of patients but according to them it did not affect the care. They also expressed dissatisfaction over the cooperation between the somatic and the psychiatric instances. The conclusion was that the somatic care requires more knowledge about psychiatric illness and also that a better cooperation between these two instances are necessary.
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie var att utforska allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom när de ligger inne på somatiska avdelningar. Sju sjuksköterskor som var anställda på SUS Malmö intervjuades. Materialet analyserades enligt Burnards innehållsanalys (1991). Fem huvudkategorier arbetades fram med sammanlagt tolv underkategorier. Huvudkategorierna var sjuksköterskans känslor under mötet med psykisk sjukdom, aspekter som försvårar vårdandet, sambandet mellan kropp och själ, stigmatisering och fördomar samt samarbetet mellan somatik och psykiatri. Vid resultatet framgick bland annat att sjuksköterskorna upplevde rädsla och otillräcklighet vid mötet med psykisk sjukdom. De upplevde även att tidsbrist, kunskapsbrist och brist på erfarenhet försvårade mötet. Informanterna medgav att det fanns en stigmatisering kring patientgruppen men att denna inte påverkade omvårdnaden. De uttryckte även ett missnöje över samarbetet mellan psykiatri och somatik. Slutsatsen var att det krävs mer kunskap inom somatiken om psykiska sjukdomar samt ett bättre samarbete mellan dessa två instanser.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Psykiatrisk omvårdnad
Upplevelser
Samsjuklighet
Samarbete
Psykiatri
Omvårdnad
Somatisk vård
Handle http://hdl.handle.net/2043/17559 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics