Hur lärare och elever ser på bedömning i praktiken

DSpace Repository

Hur lärare och elever ser på bedömning i praktiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur lärare och elever ser på bedömning i praktiken
Author Kotte, Cecilia
Date 2014
Swedish abstract
Abstract Bedömning utgör en stor del av det dagliga pedagogiska arbetet i skolan och syftet med detta examensarbete är att klarlägga och resonera kring lärares och elevers tankar om och syn på bedömning samt hur de resonerar kring själv- och kamratbedömning. Syftet är också att undersöka hur elever i årskurs fem ser på bedömning och om elevers och lärares åsikter skiljer sig åt. För att nå syftet i denna studie har jag startat med att samla in tidigare forskning kring bedömning. Tidigare forskning visar att formativ bedömning är en positiv utgångspunkt för elevers lärande och detta poängterar bland annat Anders Jönsson (2008). Studien baseras på intervjuer av fyra lärare och åtta elever. I intervjumaterialet framkommer det hur lärare och elever resonerar kring bedömning samt själv- och kamratbedömning. Undersökningen ger också en inblick i hur elever i årskurs fem ser på bedömning och om deras åsikter skiljer sig från lärarnas. Resultatet visar att pedagoger och elever ser formativ bedömning som den mest lärorika bedömningsmetoden i undervisningen men det framkommer att det inte är så enkelt att använda denna metod i praktiken. Nyckelord: autentiska uppgifter, bedömning, formativ bedömning, själv- och kamratbedömning, summativ bedömning
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Summativ bedömning
Formativ bedömning
Själv- och kamratbedömning
Autentisk bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17570 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics