ART

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ART
Author Mattsson, Åsa-Lina
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning Mitt examensarbete behandlar konflikthanteringsmetoden ART (Aggression Replacement Training) och hur denna fungerar i en klass i årskurs 6 på en skola i Skåne. ART är en konflikthanteringsmetod som använder sig av tre olika komponenter. Dessa består av social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralträning. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att konflikt-hanteringsmetoden ART ska fungera i en klass i åk 6. Min intention är också att redogöra för vilka eventuella resultat som pedagogerna och eleverna i berörd klass kan se under arbetet med ART. Syftet är också att redogöra för om alla elever har nytta av att ta del av ART. Valet att skriva ett arbete med fokus på ART bygger på mitt stora intresse för konflikthanteringsmetoder. Kunskap om dessa kan vara värdefull inför kommande lärarjobb. Mitt examensarbete grundas på filmade möten där ART presenteras av de pedagoger och elever som är insatta i arbetet med konflikthanteringsmetoden. Men även litteraturstudier ligger till grund för arbetet. Den generella slutsats som framkommer i resultatdelen är att ART kan fungera som konflikthanteringsmetod. En förutsättning för detta är att ekonomiska resurser finns. Dessa resurser krävs eftersom det bara är specialutbildade ART-tränare som får genomföra ART-möten och denna utbildning kostade 13 500 kronor år 2006. Även att det är få elever i träningsgruppen och att denna behöver en egen lokal kräver resurser i form av bland annat pedagoger och planering. De resultat som enligt pedagogerna är synliga i klassen är att de elever som tidigare var ganska tysta och blyga har börjat räcka upp handen mer. De är mer verbala överlag enligt pedagogerna. Någon av de eleverna med vissa aggressionsproblem har börjat kontrollera sin ilska på ett bättre sätt. Avslutningsvis verkar nästan alla elever enligt pedagogerna ha fördel av ART. Eleverna utvecklas positivt på olika sätt, vissa blir mer verbala och vissa blir lite lugnare i stressade situationer. Nyckelord: ART, Konflikt, Konflikthanteringsmetoder och aggressivitet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject ART
Konflikt
Konflikthanteringsmetoder
aggressivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/17580 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics