Läs- och skrivsvårigheter - en pedagogisk studie. Reading and writing difficulties - a pedagogical study.

DSpace Repository

Läs- och skrivsvårigheter - en pedagogisk studie. Reading and writing difficulties - a pedagogical study.

Details

Files for download
Icon
Uppsats VAL-projektet ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivsvårigheter - en pedagogisk studie. Reading and writing difficulties - a pedagogical study.
Author Linby, Emma
Date 2014
Swedish abstract
I min uppsats beskriver jag problematiken kring att ha läs- och skrivsvårigheter, vad det kan bero på, hur skolan kan agera och hur pedagogen sedan kan hjälpa individen med sin inlärning när det kommer till att hantera text, antingen att själv skriva den eller kunna läsa den. När eleverna gör få framsteg trots stora hjälpinsatser leder det självklart till en enorm frustration hos eleven, föräldern men även pedagogen. Genom att arbeta i team med insatser från pedagogiken, psykologin och psykiatrin kan pedagogen få en större bild av individen och se såväl möjligheter som svårigheter hon har. Jag har valt ut texter som tar upp problematiken kring dyslexi, det vill säga som förklarar vad dyslexi är och vad det kan bero på utifrån de olika synsätt som finns. Jag har även använt mig av böcker som tar upp olika pedagogiska arbetssätt som inriktar sig på läs- och skrivinlärning/träning och statliga utredningar såsom Konsensusrapporten som tar upp problematiken kring dyslexi och den utbildning som bedrivs för dessa elever i skolan. Jag har i min uppsats gjort en intervju med två specialpedagoger för att få en djupare förståelse för det arbetssätt som bedrivs i skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utifrån intervjuerna samt den litteratur jag tagit mig an har jag dragit slutsatsen att en tidig insats är det optimala för den dyslektiske elevens vidare utveckling för att knäcka läskoden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject dyslexi
elev
ordavkodning
pedagog
pedagogiska metoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/17593 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics