"Does size matter?" - En kvalitativ undersökning om påverkande faktorer gällande styrmedel i småföretag

DSpace Repository

"Does size matter?" - En kvalitativ undersökning om påverkande faktorer gällande styrmedel i småföretag

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Does size matter?" - En kvalitativ undersökning om påverkande faktorer gällande styrmedel i småföretag
Author Holm, Martina ; Thorstensson, Adam ; Wijk, Emma
Date 2014
English abstract
Maintaining economic sustainability within a company requires a responsible business organization that creates the need for a systematic approach to economic instruments. Different instruments may be relevant for different purposes and therefor the choice and use of them is critical to study. The study examines, through a comparative case study which factors influence the choice and use of economic instruments in small businesses in Sweden. The survey results in a number of factors that, in the studied companies affects how decisions on financial instruments are made. These factors form the basis of the model created. The model shows that the informational needs of the leader is what influences how the selection and use takes place, and that need is changing depending on the company and the external characteristics along with the background of the leaders.
Swedish abstract
För att upprätthålla en ekonomisk hållbarhet inom ett företag krävs ett ansvarsfullt företagande inom organisationer, vilket skapar behov av ett systematiskt arbetssätt med ekonomiska styrmedel. Olika styrmedel kan vara relevanta för olika syften, varför valet och användandet av dem är kritiskt att studera. Studien undersöker därför genom en komparativ fallstudie vilka faktorer som påverkar valet och användandet av styrmedel i småföretag i Sverige. Undersökningen resulterar i ett antal faktorer som enligt fallföretagen påverkar hur besluten om styrmedel tas. Dessa faktorer ligger som grund för den modell som skapats. Modellen visar att informationsbehovet hos ledaren är det som påverkar hur valet och användandet sker samt att behovet förändras beroende på företagets och omvärldens karaktär tillsammans med ledarens bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Styrmedel
Ekonomisk hållbarhet
Småföretag
Informella styrmedel
Formella styrmedel
Ekonomistyrning
Economic instruments
Economic responsibilities
Small businesses
Informal economic instruments
Formal economic instruments
Financial management
Accounting management
Handle http://hdl.handle.net/2043/17598 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics