BARNETS BEHOV I FOKUS - EN LITTERATURSTUDIE OM MUNHÄLSA BLAND BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

DSpace Repository

BARNETS BEHOV I FOKUS - EN LITTERATURSTUDIE OM MUNHÄLSA BLAND BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Details

Files for download
Icon
PDF
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title BARNETS BEHOV I FOKUS - EN LITTERATURSTUDIE OM MUNHÄLSA BLAND BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Author Moussa, Marwa
Date 2014
English abstract
CHILD'S NEEDS IN FOCUS A LITERATURE ORAL HEALTH AMONG CHILDREN WITH FUNCTIONAL IMPAIRMENT There should be more focus on children with functional impairment, because the circumstances in the individual's early years are very important for the person’s health throughout life. Previous studies have shown that the health of children with functional impairment are poorer compared to other children in Sweden. The aim of this study was to review the health of children with disabilities, especially the oral health among this social group. The search for scientific articles has been performed in the database PubMed. A total of 10 studies fulfilled the criteria to be included; 9 studies were made in different countries around the world and only one study was made in Sweden. The results of the nine international studies showed that oral health and oral hy-giene is poorer among children with functional impairment than children without functional impairment. Therefore dental need is higher among the group. The rea-son was a lack of responsibility and knowledge among dental- and healthcare per-sonnel. Lack of knowledge was also seen among the parents of the children. Additionally, the parents seemed not to prioritize their children’s oral hygiene. The conclusion is that a poorer oral health leads to general health deterioration among functional impaired children. Therefore, more research has to be made in Sweden in this field to determine if this health problem are also among Swedish children with functional impairment. Children with functional impairment should be given priority and more health promotion efforts should be deployed to promote their development in a positive direction. Keywords: Children, Dental care need, Disability, Health risk, Oral health, Public Health Management.
Swedish abstract
BARNETS BEHOV I FOKUS EN LITTERATURSTUDIE OM MUNHÄLSA BLAND BARN MED FUNKTIONS-NEDSÄTTNING Det bör ligga mer fokus på barn med funktionsnedsättning, eftersom förhållanden under individens unga år har stor betydelse för individens hälsa under hela livet. Tidigare studier har påvisat att hälsan bland barn med funktionsnedsättning är sämre jämfört med övriga barn i Sverige. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att studera hälsan bland barn med funktionsnedsättning, men framför allt stu-dera munhälsan bland denna samhällsgrupp. Sökningen efter vetenskapliga artiklar har utförts i databasen PubMed. Totalt 10 studier uppfyllde inkluderingskrite-rierna för denna studie; 9 studier utfördes i olika länder runt om i världen och endast en studie är genomförd i Sverige. Resultatet i de 9 internationella studierna visade att munhälsan och munhygienen är sämre bland barn med funktionsnedsättning jämfört med barn utan funktions-nedsättning. Därmed var tandvårdsbehovet högre bland gruppen. Orsaken var bristande ansvar och kunskap bland tand, hälso- och sjukvårdspersonalen. Brist på kunskap fanns även bland föräldrarna till barnen. Dessutom underprioriterade föräldrarna barnens munhygien. Slutsatsen är att en sämre munhälsa kan leda till att det allmänna hälsotillståndet försämras bland funktionsnedsatta barn. Därför bör mer forskning i Sverige göras inom området för att avgöra om detta hälsopro-blem även finns hos svenska barn med funktionsnedsättning. Barn med funktions-nedsättning bör prioriteras och fler hälsofrämjande insatser bör sättas in för att främja deras utveckling i positiv riktning. Nyckelord: Barn, Folkhälsovetenskap, Funktionsnedsättning, Hälsorisker, Mun-hälsa, Tandvårdsbehov
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 65
Language swe (iso)
Subject Barn, Folkhälsovetenskap, Funktionsnedsättning, Hälsorisker, Munhälsa, Tandvårdsbehov
Handle http://hdl.handle.net/2043/17608 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics