Elevers uppfattning av feedback i estetiska ämnen

Details

Files for download
Icon
"Elevers uppfattning ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers uppfattning av feedback i estetiska ämnen
Author Lundberg, Agneta
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers uppfattning av feedback i estetiska bildämnen. Undersökningen motiveras av att feedback från forskningshåll ses som en av de avgörande faktorerna för lärandet. Med stöd av Hattie och Timperleys (2007) modell för feedback så analyseras elevernas uttalanden om feedback. Elevernas redogörelser undersöks och jämförs också utifrån annan forskning om feedback, då även undersökningar som gjorts ur ett elevperspektiv. Denna forskning är presenterad i en forskningsöversikt om feedback. Undersökningen har en kvalitativ ansats och innehåller fyra intervjuer med elever i deras fördjupningsämnen som berör bild på olika sätt. I dessa estetiska ämnen är undervisningen ofta formativ då eleven får stöttning under arbetets gång och även i samband med färdigställandet av arbetet. Slutsatsen är att elever som inte nått den självreglerande nivån behöver mer feedback från lärare och kamrater. För att bli mer reflekterande i sitt lärande och för att internalisera sådana metakognitiva redskap behöver de övning i att ge feedback till sina klasskamrater och utvärdera sina arbeten med hjälp av lärare. Det verkar också finnas ett behov av klargörande av hur olika kvalitéer ser ut inför en uppgift då kunskapsmålen kan bli tydligare. Elevernas olika behov av feedback kräver en lyhördhet hos lärare som kan vara svår att möta men där tydlighet och stöttning i den större gruppen/klassen kan minska dessa behov hos enskilda individer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject feedback
elevperspektiv
estetiska ämnen
formativ bedömning
lärande
bedömning för lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/17613 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics