Du och Jag, Alfred - Elevassistenten som Specialpedagogisk Insats och Fenomen

DSpace Repository

Du och Jag, Alfred - Elevassistenten som Specialpedagogisk Insats och Fenomen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Du och Jag, Alfred - Elevassistenten som Specialpedagogisk Insats och Fenomen
Author Jakobsson, Johan
Date 2014
Swedish abstract
Abstrakt Jakobsson, Johan (2014). ”Du och jag, Alfred” – Elevassistenten som specialpedagogisk insats och fenomen (Student Assistant – as a Pedagogical Action and Educational Idea). Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. Bakgrund Elevassistenten som insats för elever i behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan har ökat drastiskt. Det är ett komplext pedagogiskt fenomen som förväntas svara mot mångfacetterade problembeskrivningar. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att synliggöra elevassistenten som specialpedagogisk insats och lyfta fram de pedagogiska idéer som ligger bakom fenomenet. Vad är det egentligen för problem som elevassistenten ska svara mot och vad förväntas av insatsen? • Vilka är de skolproblem som elevassistenten som insats ska svara mot? • Vilka förväntningar har skolorna på elevassistenten som insats? • Vilka pedagogiska idéer ligger bakom elevassistenten som fenomen? Teori och metod Den teoretiska ramen tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet som söker sig bakom det vi tar för givet kring ett fenomen för att finna de idéer som skapar den kontext vi lever i. För att förstå diskursen kring elevassistenten som fenomen beskrivs forskning kring elever i behov av särskilt stöd och de insatser som är vanliga i skolan. Vidare görs en översikt kring fenomen som är relaterade till elevassistentens arbete som lärande och hälsa, inkludering och relationers betydelse i det pedagogiska arbetet. I studien görs en diskursanalys av ansökningar om tilläggsbelopp för att kunna anställa elevasistenter för elever i behov av extraordinärt stöd. Resultat De skolproblem som beskrivs är komplexa och ofta beskrivs en rad olika problem inom ramen för varje insats. Till skillnad från tidigare forskning beskrivs eleverna framför allt ha svårt att hantera den sociala situationen i skolan och svårigheter med den struktur som råder i skolan. De har också vissa svårigheter att leva upp till de kunskaps krav som ställs. Generellt tecknas en bild av relativt bestående svårigheter där beskrivningarna kännetecknas av egenskaper och funktionsnivåer och det medicinska och psykologiska perspektivet är framträdande. Studien visar på att skolorna förväntar sig, av elevassistenten, en insats som i stor utsträckning svarar mot just dessa problem, genom socialt stöd, stöd i att strukturera sina studier samt att anpassa den fysiska undervisningssituationen. Syftet är att undvika misslyckande eller att överbrygga avståndet mellan elevens förmåga och skolans krav. Fram träder en bild av elevassistenten som fenomen. Elevassistenten är i mångt och mycket en elevhälsoinsats som framför allt är stödjande till sin karaktär. Fokus ligger på stöd runt omkring inlärningssituationen med syftet att undanröja hinder för inkludering och för kunskapsutveckling. Studien visar på behovet av vidare forskning kring elevassistenten som insats. Sådan forskning måste riktas mot insatsens olika delar, vilka särskilda skolproblem som just den insatsen ska svara mot samt vilket syfte insatsen har. Vidare visar studien på behovet av skolsocialt arbete, vilken roll elevassistenten kan ha i detta elevhälsoarbete samt vilka risker som ligger i detta uppdrag.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Elevassistent
Elevhälsa
Inkludering
Relationer
Skolsocialt arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/17652 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics