Sjuksköterskans attityd och uppfattning av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatiken

DSpace Repository

Sjuksköterskans attityd och uppfattning av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatiken

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans attityd och uppfattning av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatiken
Author Borglundh Blomgren, Linda ; Jönsson, Emma
Date 2014
English abstract
People with mental disorders is just like other humans, they also get somatic diseases. When this people need somatic care they often get a bad judgment which can lead to a lower health and higher morbidity. Mental disorders is a growing problem among the people and as a nurse in somatic care it´s sure that we will meet these persons. Aim: To describe nurse’s attitude and perceptions of caring for patients with mental disorders in somatic care. Method: A literature review with 6 qualitative and 4 quantitative articles. Result: Health personnel’s attitudes, perceptions and conditions were 3 themes our content analysis resulted in. Subthemes as fear, demanding patients and education also a lack of education were experienced as big and the negative attitudes were the dominant. Conclusion: Lack of education was the main reason for negative attitudes and experience for caring for patient’s whit mental disorders in somatic care. Even health personnel’s experiences were determined by their attitude and perception. University’s and workplaces has a responsibility in a relevant education regarding this but the main responsibility, lay on nurses themselves, when it comes to fill the education gaps.
Swedish abstract
Personer med psykisk ohälsa är som alla andra människor, de drabbas av somatiska sjukdomar. När dessa personer söker vård inom somatiken får de ofta en sämre bedömning, som i sin tur kan leda till sämre hälsa och ökad dödlighet. Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och som sjuksköterska inom somatisk vård kommer vi att möta dessa patienter. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors attityd och uppfattningar av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatiken. Metod: Litteraturstudie med 6 kvalitativa och 4 kvantitativa artiklar. Resultat: Vårdpersonalens attityd, uppfattningar och förutsättningar var de 3 teman som vår innehållsanalys resulterade i, subkategorier som rädsla, krävande patientgrupp och utbildning framkom. Kunskapsluckorna upplevdes som stora och de negativa attityderna som dominerande. Slutsats: Negativa attityder och negativa uppfattningar grundade sig framförallt på kunskapsbrist av att vårda personer med psykisk ohälsa. Även vårdpersonalens erfarenheter var avgörande för deras attityd och uppfattning. Lärosäten och arbetsplatser har ett ansvar i relevant och grundläggande utbildning gällande detta men det största ansvaret vilar på sjuksköterskorna själva när det gäller att fylla de kunskapsluckor som finns.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 24
Language swe (iso)
Subject attityd, psykisk ohälsa, somatik, uppfattningar, vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/17658 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics