Hur och med vad leker flickor och pojkar i förskolan? En komparativ kvalitativ studie om barns lek och deras val av material i Sverige och i Bosnien-Hercegovina.

DSpace Repository

Hur och med vad leker flickor och pojkar i förskolan? En komparativ kvalitativ studie om barns lek och deras val av material i Sverige och i Bosnien-Hercegovina.

Details

Files for download
Icon
Komparativ och ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur och med vad leker flickor och pojkar i förskolan? En komparativ kvalitativ studie om barns lek och deras val av material i Sverige och i Bosnien-Hercegovina.
Author Hurtic Ahmetasevic, Cerima
Date 2014
English abstract
How and with what do boys and girls play with in preschool? A comparative qualitative study about gender role in children’s play and their choice of material in preschools in Sweden and Bosnian-Hercegovina.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att göra en komparativ studie och undersöka vilken typ av material barn på två förskolor i två länder använder sig av och hur de använder material i sin lek. Förskolorna ligger i Sverige och Bosnien-Hercegovina. Metoden bestod av observationer i de två förskolorna och pågick i fyra dagar i varje förskola. Den tidigare forskningen och den teoretiska utgångspunkten bestod av tidigare studier och teorier om socialisation och könssocialisation och hur detta inverkar i ett barns uppväxt och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Resultatet i denna studie visar att barns val av material till viss del återspeglar rådande könsrollsmönster i båda länderna genom att flickor intar en mer omhändertagande roll av familj, medan pojkar visar styrka och tuffhet genom olika typer av krigslekar. Det var dock svårt att dra en generell slutsats, eftersom det fanns situationer där pojkarna valde material och typer av lekar som traditionellt betraktas som typiskt kvinnliga situationer. Att flickorna och pojkarna valde att leka med vissa typer av material i studien kan tyda på att de kan vara medvetna om vilka förväntningar det finns på de och att de intar de förväntande könsroller för att bli accepterade av gemenskapen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Genus
Könssocialisation
Könsroller
kvinnligt
Könsrollsförväntningar
Könsstereotypiskt material
Manligt
Socialisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/17717 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics