INTIMT PARTNERVÅLD OCH NEGATIVA HÄLSORISKER PÅ GRAVIDA KVINNOR, DERAS FOSTER OCH NYFÖDDA BARN- EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

INTIMT PARTNERVÅLD OCH NEGATIVA HÄLSORISKER PÅ GRAVIDA KVINNOR, DERAS FOSTER OCH NYFÖDDA BARN- EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title INTIMT PARTNERVÅLD OCH NEGATIVA HÄLSORISKER PÅ GRAVIDA KVINNOR, DERAS FOSTER OCH NYFÖDDA BARN- EN LITTERATURSTUDIE
Author Al Rifai, Ilham
Date 2014
English abstract
Background: Intimate partner violence, (IPV) is present worldwide among pregnant women. The negative health consequences of IPV are many and can lead to death. The economic and social costs due to IPV are extremely high, and is a global social and public health problem that needs to be prevented. The factors that can lead to IPV are many, complex and interrelated Aim: The aim of the study was to find evidence based risk factors, negative health effects on the pregnant woman and on her fetus/newborn caused by IPV in order to recommend reliable public health measures. Method: The article search was carried out in various databases and the use of articles was selected from CINAHL and PsycINFO. A total of 11 scientific papers, of which eight had a quantitative approach, and three with literature review method. The articles were quality assessed according to Carlsson & Eiman, (2003) assessment template for quantitative studies and assessment template for studies with literature review method. Results: Showed strong evidence for that IPV was affecting physical and mental health during pregnancy. Interventions used to prevent IPV during pregnancy are secondary prevention, which aims to reduce IPV and its negative health consequences during pregnancy and after childbirth. Conclusion: Showed strong evidence for that IPV was affecting physical and mental health during pregnancy and other adverse health effects on pregnant women's health and their fetuses. Strategies should be performed before and during pregnancy and after childbirth to prevent IPV from occurring.
Swedish abstract
Bakgrund: IPV är vanligt förekommande över hela världen bland gravida kvinnor. De negativa hälsokonsekvenserna till följd av IPV är många och kan leda till död. De ekonomiska och sociala kostnaderna till följd av IPV är extremt höga, därför är IPV ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem, som behöver förebyggas. Faktorerna som kan leda till IPV är många, komplexa och beroende av varandra. Syfte: Syftet med studien var att finna evidensbaserade riskfaktorer, negativa hälsoeffekter på den gravida kvinnan och på hennes foster/nyfödda barnet orsakade av IPV, för att kunna rekommendera pålitliga folkhälsoåtgärder. Metod: Artikelsökningen genomfördes i olika databaser och de använda artiklarna valdes från CINAHL och PsycINFO. Totalt användes 11 vetenskapliga artiklar, varav åtta hade en kvantitativ ansats och tre med litteratursammanställningsmetod. Dessa granskades enligt Carlsson & Eiman, (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier och bedömnigsmall för studier med litteratursammanställningsmetod. Resultat: Det finns starka evidens som visar att IPV påverkar den fysiska och psykiska hälsan under graviditeten. Interventioner som används för att förebygga IPV under graviditeten är sekundär prevention, som syftar till att minska IPV och dess negativa hälsokonsekvenser för hälsan under graviditeten och efter förlossningen. Slutsats: Det finns starka evidens som visar att IPV påverkar den fysiska och psykiska hälsan under graviditeten, och har andra negativa hälsokonsekvenser på gravida kvinnors hälsa och deras foster. Strategier bör därför utföras före och under graviditeten, samt efter förlossningen för att förhindra IPV från att förekomma.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Intimt partnervåld, foster, spädbarn, kvinnor, graviditet, hälsoutfall, interventionsmetoder och riskfaktorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/17786 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics