Mycket mer än en rutschkana

DSpace Repository

Mycket mer än en rutschkana

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mycket mer än en rutschkana
Author Torlegård Hoffberg, Minna ; Forsström, Filip
Date 2014
Swedish abstract
Med utgångspunkt i socialkonstruktionism problematiseras vuxnas tolkningsföreträde när det gäller vad barn behöver samt hur diskurser om barn och förskola har betydelse för utformningen av en förskolas utemiljö och synen på barn. Syftet med studien är att genom en diskursanalytisk metod undersöka förgivettaganden om barn och förskolans utemiljö samt hur dessa förgivettaganden konstruerar såväl barn som förskolans utemiljö. Tidigare forskning om hur struktureringen av miljön i förskolan påverkar och påverkas av synen på barn utgår från material insamlat i förskolans verksamhet. Denna forskning visar på hur omgivande villkor, såsom rådande diskurser utgör ramarna inom vilka pedagogiken utformas. I detta arbete ses vårt valda material - ett dokument framtaget med syfte att ge inspiration till, bedöma och kvalitetssäkra utemiljöer vid förskolor i Malmö stad - som ett av dessa villkor. Analysen och diskussionen visar att det finns ett ramverk för hur en förskolas utemiljö ska struktureras där en utvecklingsdiskurs är dominerande. Analysen och diskussionen visar vidare att miljön blir normaliserande då både dokumentet och den beskrivna miljön upprätthåller utvecklingsdiskursen och därmed styr, begränsar och utesluter barns möjligheter till handlande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
diskursanalys
förgivettagande
förskolegård
normalisering
socialkonstruktionism
utemiljö
utvecklingsdiskurs
Handle http://hdl.handle.net/2043/17793 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics