Samspelet mellan projektledare och utvecklingsmetod - En litteraturstudie inom området mjukvaruutveckling

DSpace Repository

Samspelet mellan projektledare och utvecklingsmetod - En litteraturstudie inom området mjukvaruutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samspelet mellan projektledare och utvecklingsmetod - En litteraturstudie inom området mjukvaruutveckling
Author Vuong, My Binh
Date 2014
English abstract
A large part of software development today is conducted in the form of projects and the project manager plays an important role in a project. The project manager has the largest responsibility and leads the development team towards the goal of the project. In the area of software development different development methodologies have been created for project management. One generally distinguishes between traditional and agile development methodologies. The agile development methods were originally introduced to eliminate the shortcomings of the traditional development methods. With traditional methods it is necessary to be aware of all the requirements for the project from the start while the agile methods are more flexible with regard to requirements elicitation. Disciplines of project management and development methodologies in a project are usually discussed separately in different contexts, and are therefore often regarded as independent of each other. Research shows that many software projects fail due to deficiencies in the project management. It is consequently necessary that the manager possesses a number of properties that have been identified as critical for managing successful projects. This study identified four key characteristics of the project manager: relationship ability, personality, competence and communication skills. Even if the project manager possesses these traits or capacities it does not mean the project itself is or will be successful. The development methodology for the project is also a crucial factor in the process of creating successful projects. The choice of development method in conjunction with the project manager’s characteristics creates different conditions for success of the project. The results that emerged from this study demonstrates that these two subjects are highly interdependent. The study also demonstrates that the project manager's characteristics are often crucial in the application of traditional development methods. The project manager's characteristics are also relevant when working with agile development but not to the same extent as for traditional methods.
Swedish abstract
En stor del av mjukvaruutveckling sker idag i projektform och projektledaren spelar en viktig roll i ett projekt. Projektledaren har det största ansvaret för projektet och leder sitt utvecklingsteam mot målet för projektet. Inom området för mjukvaruutveckling har olika utvecklingsmetoder skapats för att hantera projekt och projektledning. Inom området skiljer man generellt mellan traditionella och agila utvecklingsmetoder. De agila utvecklingsmetoderna introducerades för att eliminera brister hos de traditionella utvecklingsmetoderna. I de traditionella utvecklingsmetoderna är det nödvändigt att vara medveten om samtliga krav inom projektet från början medan de agila metoderna är mer flexibla i förhållande till kravinsamling. Ämnesområdena projektledning och utvecklingsmetoder inom projektarbete diskuteras vanligen var för sig i skilda kontexter och betraktas därför ofta som oberoende av varandra. Forskning påvisar att många mjukvaruprojekt misslyckas på grund av bristande projektledning. Därför är det nödvändigt att projektledaren besitter ett antal egenskaper som identifierats som avgörande för att leda framgångsrika projekt. Genom den litteraturstudie som gjorts har fyra kritiska egenskaper hos projektledaren identifierats: relationsförmåga, personlighet, kompetenser och kommunikationsförmåga. Även om projektledaren besitter dessa beskaffenheter betyder det inte att projektet i sig lyckas. Utvecklingsmetoden för projektet är också en avgörande faktor för att skapa framgångsrika projekt. Val av utvecklingsmetod i samband med projektledarens egenskaper skapar således olika förutsättningar för projektets framgång. Resultatet som framkommit av denna studie påvisar att dessa två ämnen i hög grad är beroende av varandra. Studien visar också att projektledarens beskaffenheter många gånger är helt avgörande vid tillämpning av traditionella utvecklingsmetoder. Projektledarens egen-skaper är också aktuella vid arbete med agila utvecklingsmetoder men inte i samma ut-sträckning som för traditionella utvecklingsmetoder.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Projektledare
projektledning
utvecklingsmetoder
mjukvaruutveckling
mjukvaruutvecklingsprojekt
utvecklingsteam
Handle http://hdl.handle.net/2043/17800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics