Vegetarisk kost och dess påverkan på den orala hälsan

DSpace Repository

Vegetarisk kost och dess påverkan på den orala hälsan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vegetarisk kost och dess påverkan på den orala hälsan
Author Dahl, Therese ; Håkansson, Terese
Date 2014
English abstract
Many factors affect oral health, including diet. Today there are many different types of diet and lifestyles, and particular the vegetarian diet is increasing in Sweden. The purpose of this study is to identify the impact of vegetarian diet on oral health. The articles used in this study were taken from the database PubMed, and reference lists of the studies were examined critically. Further articles were also discovered by reviewing the reference list of the original articles. There were a total of 11 articles in this study and these showed some differences between vegetarians and non-vegetarians oral health. Two studies find an increase in saliva secretion in those on a vegetarian diet. A difference regarding men's and women's caries prevalence was observed. Some of the studies involving substance caries, showed a higher incidence in vegetarians. Another part showed the opposite. There has been an increase or no increase in tooth erosion and abrasion of vegetarians. Regarding the periodontal there were contradicting results about the vegetarians had better periodontal health or not. An increased consumption of vegetables and a reduced consumption of alcohol and sweets have been observed in those on a vegetarian diet. The conclusion of this study is that there are conflicting results regarding how oral health is affected by vegetarian diet. Therefore is more research needed.
Swedish abstract
Många faktorer påverkar den orala hälsan, däribland kosten. Idag finns många olika kosttyper samt livsstilar, och något som ökar i Sverige är den vegetariska kosthållningen. Syftet med denna litteraturstudie är därför att kartlägga vilken inverkan vegetarisk kost har på den orala hälsan. Artiklarna som användes i denna litteraturstudie hämtades från databasen PubMed, och studiernas referenslistor granskades kritiskt. Det upptäcktes också artiklar genom referenslistgranskningen. Totalt användes 11 artiklar i denna studie och dessa visade på vissa skillnader mellan vegetarianers och icke-vegetarianers orala hälsa. Två studier påträffade en ökning av salivsekretionen hos vegetarianer. En olikhet gällande män och kvinnors kariesförekomst observerades. En del av studierna som berörde ämnet karies, visade på en högre förekomst hos vegetarianerna. En annan del visade det motsatta. Det har förekommit en ökad eller ingen ökad frekvens av tanderosion och abrasion hos vegetarianer. Gällande det parodontala fanns motsägande resultat om vegetarianerna hade bättre parodontal hälsa eller inte. En ökad konsumtion av grönsaker samt en minskad konsumtion av alkohol och sötsaker har observerats hos vegetarianer. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att det finns motstridiga resultat kring hur den orala hälsan påverkas vid vegetarisk kost. Det krävs därför mer forskning.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Vegetarisk kost
Vegetarisk kost saliv
Vegetarisk kost karies
Vegetarisk kost abrasion
Vegetarisk kost erosion
Vegetarisk kost parodontalt
Vegetarisk kost oral hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/17821 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics