Direct Pulp Capping, Partial Pulpotomy and Root Canal Treatment in Young Permanent Teeth with Pulp Exposure due to Caries - A systematic review

DSpace Repository

Direct Pulp Capping, Partial Pulpotomy and Root Canal Treatment in Young Permanent Teeth with Pulp Exposure due to Caries - A systematic review

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Direct Pulp Capping, Partial Pulpotomy and Root Canal Treatment in Young Permanent Teeth with Pulp Exposure due to Caries - A systematic review
Author Heimdal, Håvard ; Josefsson, Oliver
Date 2014
English abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate the available evidence on direct pulp capping, partial pulpotomy and root canal treatment performed on young permanent teeth with vital pulps exposed due to caries. In order to determine whether and, if so, under which circumstances these pulp capping therapies can be more beneficial than root canal treatment in regard to maintaining or achieving a symptom free tooth with normal periapical conditions, a systematic review of the literature was performed. Methodology: Database searches in PubMed, Web of Knowledge, and the Cochrane Library was performed. Reference lists of relevant articles were hand searched. The level of evidence of each publication was assessed by the authors and publications were appraised to have a high, moderate or low level of evidence. Results: The initial database searches yielded 1908 publications. Twelve original scientific studies, 10 concerning pulp capping therapies and 2 concerning root canal therapy, were included and assigned a level of evidence. Both pulp capping therapies and root canal treatment showed high short term success rates, but all studies were regarded as having a low level of evidence. Conclusions: The overall evidence grade of the effectiveness of the treatments is insufficient. However, the current best evidence presents promisingly high short term success rates for pulp capping and partial pulpotomy as alternative treatments to root canal therapy in permanent teeth with pulp exposure due to caries in children and adolescents, but the insufficient evidence emphasizes the demand of more high quality studies being conducted.
Swedish abstract
Syfte: Denna systematiska litteraturstudie ämnade utvärdera den tillgängliga evidensen gällande direkta pulpaöverkappningar, partiella pulpotomier och rotfyllningar utförda på unga permanenta tänder med vitala pulpor, där en pulpaexponering uppstått till följd av karies. För att avgöra om och i så fall när dessa pulpaöverkappningsterapier kan vara mer gynnsamma än en rotfyllning för att bibehålla eller uppnå symptomfrihet och normala periapikala förhållanden, genomfördes en systematisk granskning av litteraturen. Metod: Databassökningar genomfördes på PubMed, Web of Knowledge, samt the Cochrane Library. Relevanta studiers referenslistor genomsöktes för hand. De inkluderade studiernas evidensgrad bedömdes som hög, måttlig eller låg. Resultat: De initiala databassökningarna identifierade 1908 publikationer. Tolv originalartiklar, 10 gällande pulpaöverkappningsterapier och 2 gällande rotfyllningar, evidensgraderades och inkluderades i litteraturstudien. Både pulpaöverkappningsterapier och rotfyllningar uppvisade höga lyckandefrekvenser i den granskade litteraturen, dock bedömdes alla inkluderade studier ha en låg evidensgrad. Slutsats: Det vetenskapliga underlagets sammanlagda evidensgrad gällande behandlingseffekter är otillräckligt. Den bästa tillgängliga evidensen rapporterar höga lyckandefrekvenser på kort sikt för direkta pulpaöverkappningar och partiella pulpotomier i unga permanenta tänder med en pulpablotta orsakad av karies hos barn och ungdomar. Den otillräckliga evidensen understryker behovet av fler studier av hög kvalité.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Adolescent
Child
Dental Caries
Dental Pulp Capping
Dental Pulp Exposure
Root Canal Therapy
Handle http://hdl.handle.net/2043/17824 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics