Implementering av öppna dagvattenanläggningar i innerstaden: En studie för att undersöka lämpligheten med öppna dagvattenlösningar i det befintliga stadsrummet

DSpace Repository

Implementering av öppna dagvattenanläggningar i innerstaden: En studie för att undersöka lämpligheten med öppna dagvattenlösningar i det befintliga stadsrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Implementering av öppna dagvattenanläggningar i innerstaden: En studie för att undersöka lämpligheten med öppna dagvattenlösningar i det befintliga stadsrummet
Author Johansson, Edd ; Stenberg, Sofia
Date 2014
English abstract
Tomorrow's communities are facing major challenges such as managing the increasing amount of intense and extreme rain water occasions that are expected to increase due to climate changes. The solution is to plan and think about the whole of how cities can best be designed, using functional open storm water solutions to give a good effect and runoff. It is also important to create an understanding that the open storm water systems contribute positive effects to society, such as by becoming a resource for the city's vegetation and green spaces, and hence achieve greener and more beautiful cities (Hållbar dag- och dränvattenhantering, 2011) and that increases people's health (Viklander & Blecken 2012). The urban cycle, writes Butler & Davies (2011), replaces part of the natural cycle and Lidström (2012) explains that the urban cycle borrows water from the natural and then creates an extra loop of water through the circle. Butler & Davies (2011) explains how important it is that there is an understanding of the consequences that occur when a part of the natural hydrologic cycle is replaced with an artificial part of the urban environment. Lidström (2012), writes that in nature, when it rains and the water falls on a natural surface returning part of the rain water through evapotranspiration, and so on. In contrast, in the urban environment that to some extent has a similar process but with the difference that the rain falling on a hard surface usually becomes contaminated by various substances and particles stick to the water droplet. One of the major differences between the urban and natural hydrological cycle is the degree of purification. In the urban hydrological cycle is the purification process in a more concentrated form: treatment plants. And in the natural hydrological cycle is nature itself that purify the water. By imparting knowledge to the citizens and letting them have an opportunity to influence the implementation of Rain gardens in their communities. Thereby might much of the suspicion and skepticism that previously existed might change into constructive opinions towards the plant, much thanks to the added value that the city benefits from the plant. The values received from the plant will benefit the social aspect of the city and contribute to increasing social benefits, including increased public health, sustainable treatment of storm water that helps to reduce the load on treatment plants. This will reduces the risk of flooding in the future.
Swedish abstract
Morgondagens samhällen står inför stora utmaningar såsom att hantera den ökande mängden intensiva och extrema nederbördstillfällen som förväntas att komma i framtiden. Lösningen finns i att planera och tänka på helheten om hur städerna på bästa sätt kan utformas med hjälp av funktionella öppna dagvattenlösningar för att ge en bra och effekt avrinning. Det gäller också att skapas förståelse att öppna dagvattensystem bidrar med positiva effekter till samhället, t.ex. genom att bli en resurs för stadens vegetation och grönområden och därav åstadkomma grönare och vackrare städer (Hållbar dag- och dränvattenhantering, 2011)och som gynnar folks hälsa(Viklander & Blecken 2012). Det urbana kretsloppet, skriver Butler & Davies (2011), ersätter en del av det naturliga kretsloppet och Lidström (2012) förklarar att det urbana kretsloppet lånar vatten från det naturliga och skapar då en extra loop för vattnets väg genom cirkel. Butler & Davies (2011) förklarar hur viktigt det är att det finns en förståelse kring konsekvenserna som uppstår när en del av det naturliga hydrologiska kretsloppet ersätts med en artificiell del för den urbana miljön. Lidström (2012) skriver att i naturen när det regnar och vattnet faller på en naturlig yta återvänder del av regnvattnet genom evapotranspiration och så vidare. Däremot i den urbana miljön som till viss del har en likande process fast med skillnaden att regn som fallit på en hårdgjord yta i regel blir förorenat genom att olika ytliggande, lyftburna ämnen och partiklar fastnar på vattendroppen. En av de större skillnaderna mellan det urbana och naturliga hyrdrologiska kretsloppet är reningsgraden. I det urbana hyrdrologiska kretsloppet är reningsprocessen i en mer koncentradform: reningsverken. Och i den naturliga hyrdrologiska kretsloppet är naturen i sig själv som renar vattnet. Genom att förmedla kunskap till människor och låta medborgare ha möjlighet att påverka hur införandet av Rain gardens sker kommer mycket av den misstänksamhet och skepsis som tidigare fanns att övergå i positiva åsikter. Mycket tack vare de flertalet mervärden som staden gagnar. De värden som uppstår kommer gynna den sociala aspekten i staden och bidra med ökade samhällsvinter. Bland annat genom att folkhälsan på sikt kan öka, rening av dagvattnet samt fördröjning som uppstår hjälper till att minska belastningen på reningsverken. På så sätt minskar risken för översvämningar i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 74
Language swe (iso)
Subject Stormplanter
Street swales
Rain garden
Infiltration planters
hållbar dagvattenhantering
SUDS
WSUDS
fördröjningsmagasin
Handle http://hdl.handle.net/2043/17833 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics