Orsaker till stress hos sjuksköterskor på akutmottagning - en litteraturstudie

DSpace Repository

Orsaker till stress hos sjuksköterskor på akutmottagning - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Orsaker till stress hos sjuksköterskor på akutmottagning - en litteraturstudie
Author Sjöberg, Veronica
Date 2014
English abstract
Background: Stress has an effect on the person, the patient and on the whole organization. The work in an emergency department is characterized by a fast pace and the nurse meets a lot of co - workers, patients and relatives during one day. Stress effects the nurse physically, psychologically and socially. Stress also has an effect on the cognitive ability which influences the patient safety. Long term or severe stress could lead to compassion fatigue or post – traumatic stress disorder (PTSD). Purpose: The purpose of the study was to investigate the scientific support regarding the causes for stress in emergency care nurses. Method: A literature study with a systematic approach according to the SBU: s seven steps (Willman m fl, 2006) was conducted which resulted in an analyses of 15 research studies. To review the quantitative studies a validation protocol was used according to SBU (1999). To review the qualitative studies and to weigh the evidence, protocols from Willman m fl (2006) was used. Result: The analyses resulted in five themes; The nature of an emergency department, Threats, violence and aggression, Traumatic events, Cooperation/ conflicts and Organizational factors and leadership. Conclusion; To act and to be treated with respect is vital. It is important to experience social support from colleagues and leaders during difficult situations for example traumatic events (especially when children and young people are involved) or during verbal and physical abuse. Less experienced nurses are vulnerable and might need extra support. The nurse must have proper education for the tasks performed.
Swedish abstract
Bakgrund: Stress påverkar både personen, patienten och organisationen. En akutmottagning präglas av ett snabbt arbetssätt och många möten med medarbetare, patienter och anhöriga. Stress kan påverka sjuksköterskan både fysikt, psykiskt och socialt. Den kognitiva förmågan försämras av stress vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten. Långvarig eller svår stress kan leda till compassion fatigue eller post – traumatic stress disorder (PTSD). Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka det vetenskapliga underlaget gällande orsaker till stress hos akutsjuksköterskor. . Metod: En litteraturstudie genomfördes med systematisk ansats enligt SBU:s sju steg och resulterade i en analys av 15 vetenskapliga artiklar. För granskning av kvantitativa studier användes granskningsprotokoll hämtat från SBU (1999) och för granskning av kvalitativa studier samt för att sammanställa bevisvärden användes protokoll hämtade från Willman m fl (2006). Resultat: Analysen resulterade i fem teman; Akutmottagningens natur, Hot, våld och aggressivitet, Traumatiska händelser, Samarbete/konflikter och Organisatoriska faktorer och ledarskap. Slutsats: Att handla och bli behandlad med respekt är av stor vikt. Det är viktigt att uppleva socialt stöd från kollegor och chefer vid speciella situationer t ex vid traumatiska händelser (speciellt då barn och unga är inblandade) eller vid hot och våldssituationer. Mindre erfarna sjuksköterskor är extra utsatta och kan behöva extra stöttning. Sjuksköterskan måste ha utbildning för de uppgifter som utförs.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Akutmottagning
arbetsmiljö
sjuksköterska
stress
stressorer
Emergency department
nurse
stressors
work environment
Handle http://hdl.handle.net/2043/17836 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics