HÅLLBART KONSUMENTBETEENDE - En undersökning om hur kunder kan engageras att främja hållbarhetsaspekten vid klädinköp

DSpace Repository

HÅLLBART KONSUMENTBETEENDE - En undersökning om hur kunder kan engageras att främja hållbarhetsaspekten vid klädinköp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title HÅLLBART KONSUMENTBETEENDE - En undersökning om hur kunder kan engageras att främja hållbarhetsaspekten vid klädinköp
Author Rosenberg, Giesela ; Strauss, Frida
Date 2014
English abstract
Sustainability in the clothing industry is still in a development phase and previous research shows that there are several possible factors that are contributing to the fact that customers do not consume in a way that is in line with their values. The purpose is to explore how customers may be involved in promoting sustainability in clothing purchases. To do so two research questions is investigated. The method consists of a multiple strategy with a qualitative focus. The approach is abductive through the combination of deduction and induction. The study consists of a quantitative survey followed by qualitative semi-structured interviews. The study is done from a customer perspective. The theoretical framework addresses possible factors to the fact that customers do not consume in line with their values. The factors are lack of information, distrust of the information, information complexity, high cost and limited supply. In the analysis of the qualitative data an understanding of why these factors can be crucial is developed, and addresses theories in CSR communication, customer social responsibility and social normalization. The conclusion is that information factors are crucial in terms of sustainability as inadequate information is seen to lead to confusion and distrust. This distrust tends then to be generalized cross-industry. Due to the complexity in the industry as a whole, the fact that the information is distinct and comprehensive is of great importance to help customers see their own responsibility. Otherwise, customers tend to neglect their responsibility.
Swedish abstract
Hållbarhetsfrågan i klädbranschen är fortfarande i en utvecklingsfas och tidigare forskning visar att det finns ett flertal möjliga faktorer som är bidragande till att kunder i dagsläget inte konsumerar på ett sätt som går i linje med deras värderingar. Syftet är att utforska hur kunder kan engageras att främja hållbarhetsaspekten vid klädinköp. För att uppfylla syftet utformas två forskningsfrågor. Metoden är en flerfaldig strategi med ett huvudsakligt kvalitativt fokus. Angreppssättet är abduktivt genom kombination av deduktion och induktion. Studien består av en kvantitativ enkätundersökning följt av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Studien görs ur ett kundperspektiv. Det teoretiska ramverket behandlar möjliga faktorer till varför kunder inte konsumerar i linje med sina värderingar. Faktorerna är informationsbrist, misstro gentemot informationen, informationskomplexitet, högt pris samt begränsat utbud. I analysen av den kvalitativa datan utvecklas en förståelse för varför dessa faktorer kan vara avgörande, och behandlar teorier inom CSR-kommunikation, kundens sociala ansvarstagande samt social normalisering. Slutsatsen är att informationsfaktorerna är avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv då bristande information ses leda till förvirring och misstro. Misstron tenderas sedan generaliseras branschöverskridande. Komplexiteten i branschen som helhet gör att informationen måste vara tydlig och heltäckande för att underlätta kunders ansvarstagande. I annat fall tenderar kunder att skjuta ifrån sig ansvaret.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Konsumentbeteende
Hållbar utveckling
CSR
Kundbeteende
Klädbranschen
Ekonomi
Sustainability
Clothing industry
Customer behavior
Consumer behavior
Economics
Handle http://hdl.handle.net/2043/17853 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics