När ett barn blir sjukt - En litteraturstudie om föräldrars behov och upplevelser av sjukhusvistelsen

DSpace Repository

När ett barn blir sjukt - En litteraturstudie om föräldrars behov och upplevelser av sjukhusvistelsen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När ett barn blir sjukt - En litteraturstudie om föräldrars behov och upplevelser av sjukhusvistelsen
Author Larsson, Linnea ; Ter-Boch, Charlotte
Date 2014
English abstract
Background: Child health care in Sweden is currently carried out in a way that includes the whole family, therefore it’s important to increase understanding of the feelings and needs that parents of hospitalized children experience to enable the nurse to meet and satisfy these needs. Aim: Thru a literature review examine parents' needs and experiences of their child's hospitalization. Articles were searched in the databases CINAHL and PubMed, and analysed according to Graneheim & Lund 's qualitative content analysis. Three themes were identified related to parents' needs: Environment, Psychosocial and Communication. Four themes were identified related to the experiences: Environment, Psychosocial, Communication and Relationships. Result: Parents experienced hospitalization as strenuous. The environment felt strange and different and parents were vulnerable and sensitive. Parents had a need to be near their child and wanted the nurse to be honest and diligent in his or her care. They had need for a personal relationship with the nurse, guidance and support. Parents needed to be encouraged not to lose hope in situations that seemed hopeless, and sought confirmation when they experienced feelings of guilt for their child's illness. What parents need varied depending on circumstances and situation, but the general opinion was that they felt their needs were unmet.
Swedish abstract
Bakgrund: Barnsjukvården bedrivs idag på ett sätt som inkluderar hela familjen i omvårdnaden. Det är viktigt att öka förståelsen för de känslor och behov som föräldrar till sjuka barn upplever vid de tillfällen då deras barn vistas på sjukhus, eftersom sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig ska kunna möta och tillgodose dessa behov. Syfte: Att genom en litteraturstudie undersöka föräldrars behov och upplevelser av deras barns sjukhusvistelse. Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed och analyserades enligt Graneheim & Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Tre teman identifierades relaterat till föräldrars behov: Miljö, Psykosocialt och Kommunikation. Fyra teman identifierades relaterat till upplevelser: Miljö, Psykosocialt, Kommunikation och Relationer. Resultat: Det framkom att föräldrar upplevde sjukhusvistelse som påfrestande. Miljön upplevdes främmande och annorlunda och i denna var föräldrar sårbara och känsliga. Föräldrar hade ett uttalat behov av att vara nära sitt barn och ville att sjuksköterskan skulle vara ärlig och omsorgsfull i omvårdnaden. De hade behov av en personlig relation med sjuksköterskan och behövde vägledning och stöd i beslut. Föräldrar behövde uppmuntras för att inte tappa hoppet i situationer som kändes hopplösa och sökte bekräftelse när dem upplevde skuldkänslor för barnets sjukdom. Vad föräldrar behöver varierarde beroende på förutsättningar och situation, men den generella uppfattningen var att dem upplevde sina behov otillfredsställda.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Experiences
Hospitalized child
Needs
Parents
Family centered care
Handle http://hdl.handle.net/2043/17855 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics