Omvårdnadshandledning : reflekterat erfarenhetsbaserat vetande

DSpace Repository

Omvårdnadshandledning : reflekterat erfarenhetsbaserat vetande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Omvårdnadshandledning : reflekterat erfarenhetsbaserat vetande
Author Lindell, Lisbeth
Date 2014
English abstract
This report describes a systematic pedagogical process model for clinical supervision. The model is group­based and applicable both in theoretical and clinical training. This model is based on the group participants experiences in care work aimed at integrating practical and theoretical knowledge. The emotional part of the care process is referred as nurturing caregivers and to support and develop personal and empirical knowledge profession. The model starts from group participants self­perceived experience in care work. The method of instruction is equally applicable for professionals, professionals in the same profession or with different profession in healthcare. The model can further be used at moments of crisis or restruction­work at care facilities. The model can also be used in group supervision of patient/client groups based on different themes. The conversation method involves that you through questions systemati cally account for a self­perceived situation or problem, it can also be used as a communication technique in dealing with individual patients and families. The report also describes three program evaluations and some essay papers on clinical supervision from Vårdvetenskapen Hälsa och samhälle, Malmö university
Swedish abstract
I denna rapport beskrivs en systematisk, pedagogisk processmodell för omvårdnadshandledning. Handledningsmodellen är gruppbaserad och tillämpbar i utbildningar, både under teoretisk och verksamhetsf örlagd utbildning. Denna modell utgår från gruppdeltagarnas erfarenh eter i vårdarbetet med syfte att integrera praktisk och teoretisk kunskap, beakta den emotionella delen av vårdarbetet som benämns som att vårda vårdarna samt att stödja och utveckla personlig och empirisk professionskunskap. I modellen utgår man från gruppdeltagarnas egna självupplevda erfarenheter i vård arbetet. Metoden för handledning är lika tillämpbar för yrkesverksamma, för yrkesutövare med samma yrke eller med olika yrkestillhörighet inom vården. Modellen kan vidare användas vid kriser eller vid förändringsarbete vid en vårdenhet. Handledningsmodellen kan också användas i grupphandledning av patient/klient­ och anhöriggrupper utifrån olika teman. Samtalsmetoden som innebär att man genom frågor systematiskt redogöra för en självupplevd situation eller ett problem, kan även användas som en samtalsmetod i kontakten med enskilda patienter och anhöriga. I rapporten redovisas också tre programutvärderingar och några uppsatsarbeten om omvårdnadshandledning från Vårdvetenskapen Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Publisher Malmö högskola. Hälsa och samhälle
Series/Issue Pedagogisk rapport från fakulteten Hälsa och samhälle;1
ISBN 9789171045950
9789171045966
Pages 57
Language swe (iso)
Subject erfarenheter
grupper
kunskap
omvårdnadshandledning
reflektion
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17867 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...17867 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics