Svenskämnet i en tudelad skola: En kritisk analys av svenskämnet i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

DSpace Repository

Svenskämnet i en tudelad skola: En kritisk analys av svenskämnet i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenskämnet i en tudelad skola: En kritisk analys av svenskämnet i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan
Author Nilsson, Emilia
Date 2014
Swedish abstract
2011 års gymnasiereform har inneburit stora förändringar för svenskämnet, bland annat genom förändringen av ämnets omfattning, som ökats på högskoleförberedande program samtidigt som den halverats på yrkesprogram. Utifrån en läroplansteoretisk ansats, med syfte att undersöka och diskutera svenskämnets förutsättningar, analyseras i föreliggande uppsats uttalade och outtalade idéer om svenskämnet i regeringens proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, den proposition som ligger till grund för reformen. Metoden som tillämpas är en kvalitativ textanalys, men analysen har även kvantitativa inslag där konceptionerna allmänutbildning och yrkesutbildning används som analyskategorier. Analysen visar att svenskämnet i propositionen explicit tillskrivs betydelse för de tre uppdrag som i propositionen framställs som gymnasieskolans huvuduppdrag; att ge en god grund för yrkeslivet, för fortsatta studier och för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Analysen visar dock att det svenskämne som impliceras i propositionen, genom att uppdraget att utbilda för ett aktivt deltagande i samhällslivet bortprioriteras till förmån för uppdraget att utbilda för yrkeslivet, istället är ett ämne som framför allt organiseras och motiveras som ett högskoleförberedande ämne, med relevans framför allt för elever på högskoleförberedande program.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject svenskämnet
läroplansteori
klassperspektiv
gymnasieskolan
utbildningspolicy
Handle http://hdl.handle.net/2043/17868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics