VÅLDTÄKT I NÄRA RELATIONER: EN LITTERATURSTUDIE SOM UNDERSÖKER LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN OLIKA SEXUELLA IDENTITETER

DSpace Repository

VÅLDTÄKT I NÄRA RELATIONER: EN LITTERATURSTUDIE SOM UNDERSÖKER LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN OLIKA SEXUELLA IDENTITETER

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title VÅLDTÄKT I NÄRA RELATIONER: EN LITTERATURSTUDIE SOM UNDERSÖKER LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN OLIKA SEXUELLA IDENTITETER
Author Hart, Anna
Date 2014
English abstract
RAPE IN INTIMATE RELATIONS: A LITERATURE REVIEW EXPOLORING SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN DIFFERENT SEXUAL IDENTITIES ANNA HART Hart, A. Rape in intimate relations: A literature review exploring similarities and differences between different sexual identities. Project for a two year master degree in Criminology 30 hp. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Criminology, 2014. There is a general assumption that the perpetrator of rape is male and the victim is a woman. The man and the woman are given different attributes to fit masculine and feminine roles in a relationship. This is affecting the way rape is viewed, which by definition not only consists of penetration, and takes place in heterosexual, as well as homosexual relations. The sexual violence is hard to establish when, for example both the perpetrator and the victim are female. Previous researchers have been focusing on and chosen to study either men or women, but have not compared rape within all different sexual identities. The purpose of this literature review is firstly to explain and analyse how modern research problematizes rape within different sexual relationships and if it is described differently, depending upon which gender relationship it takes place in. In order to identify the central aspects, for the purpose of this study, twelve empirical studies have been selected and analysed in order to encompass central aspects in light of gender roles with support from hegemonic masculinity and radical feministic theories. The result from these studies confirm, that when the contents of the rape are analysed, the mechanisms of abuse indicate similarities, regardless of gender, regardless of sexual orientation. The individuals who committed rape revealed how the power maintenance was a central element evenly divided between the sexes. But, the results also suggest that within homosexual relationships there are other factors such as homophobia and stigmatization embedded which are hindering the individuals from seeking help or to prosecuting. Regardless of sexual orientation the victims minimized the act of rape, which can be explained as the normalization process.The theories of hegemonic masculinity and radical feminism continue to view rape as sex-linked. This literature review aims to acknowledge that rape can occur in all relations and tries to challenge the heteronormative view, which still characterizes the victim-perpetrator relationship.
Swedish abstract
VÅLDTÄKT I NÄRA RELATIONER: EN LITTERATURSTUDIE SOM UNDERSÖKER LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN OLIKA SEXUELLA IDENTITETER ANNA HART Hart, A. Våldtäkt i nära relationer: En litteraturstudie som undersöker likheter och skillnader mellan olika sexuella identiteter. Examensarbete på mastersnivå i Kriminologi 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för Hälsa och Samhälle, 2014. Det finns ett generellt antagande i samhället att gärningsmannen i en våldtäkt är en man och att offret är en kvinna. Mannen och kvinnan ges olika variabler för att passa in i de sociala könsrollerna maskulinitet och femininitet i ett förhållande. Detta påverkar synen på våldtäkt som definitionsmässigt inte enbart innebär penetration, vilket tar sig uttryck i såväl heterosexuella relationer där förövaren är en kvinna, som homosexuella relationer där det sexuella våldet är svårt att fastställa då exempelvis både offer och förövare är kvinna. Tidigare forskare har fokuserat på och valt antingen män eller kvinnor, men inte jämfört våldtäkt i alla sexuella identiteter. Denna litteraturstudie vill försöka förklara och analysera hur modern forskning problematiserar våldtäkt i olika nära relationer och om den beskrivs olika beroende på vilken könsrelation den utspelar sig i. För att identifiera centrala aspekter för studiens syfte har tolv vetenskapliga studier valts ut, bearbetats och analyserats utifrån hegemonisk maskulinitet och radikal feministiskt perspektiv. Resultaten från dessa studier visar att när innehållet i våldtäkten analyseras fann jag liknande mekanismer i övergreppet, oavsett man eller kvinna, oavsett heterosexuell eller homosexuell relation. Hos individerna som utförde våldtäkten fann jag att makt var ett centralt element jämnt fördelat mellan könen. Men resultaten visade även att hos homosexuella förhållanden finns det faktorer såsom homofobi och stigmatisering vilka hindrar individen från att söka hjälp eller anmäla våldtäkten. Oavsett sexuell identitet förminskade offren händelsen, vilket kan förklaras med normaliseringsprocessen. Teorierna hegemonisk maskulinitet samt radikalfeminism fortsätter att se på våldtäkt som något könsbundet. Denna litteraturstudie har för avsikt att illustrera att våldtäkt sker i alla relationer och genom detta försöka utmana den heteornormativa syn som fortfarande präglar tolkningen av offer och förövare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Heterosexualitet
Homosexualitet
Könsroller
Litteraturstudie
Makt
Relation
Våldtäkt
Handle http://hdl.handle.net/2043/17872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics