Social justice, globalisation and sex trafficking. Subtitle: A qualitative study on support to victims of the sex trade, in an Indian regional context.

DSpace Repository

Social justice, globalisation and sex trafficking. Subtitle: A qualitative study on support to victims of the sex trade, in an Indian regional context.

Details

Files for download
Icon
Master thesis 30 ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Social justice, globalisation and sex trafficking. Subtitle: A qualitative study on support to victims of the sex trade, in an Indian regional context.
Author Spencer, Petra
Date 2014
English abstract
Karnataka has turned out to be a hotspot destination for human trafficking. Unfortunately many migrants and others fall prey for traffickers, often due to the dark sides of globalisation. The overall purpose of the assessment was to reach a better understanding of available victim support services for victims of sex trafficking in Karnataka, and challenges thereof, as to better harmonise services and respond to the rights of victims. The method of research was of qualitative character with ethnographic elements, with fieldwork conducted in Karnataka, India. The research provides a mapping of victim support services (with a focus on shelters), while also examining challenges in relation to policy, strategy and implementation. The situation today paints out a picture of confusion in terms of a victim support system. In general, the shelters were unhygienic with poor sanitation and offered limited health services. They were also inadequate in terms of security, cooperation and coordination, as well as education and experience among shelter staff. At the moment the ‘Protective and Rehabilitative Homes’ (Ujjawalas) are not adequate enough, and do not exclusively focus on sex trafficked victims. As such, there should be specialised assistance (with health clinics), especially since sex trafficked victims often need specialised care, psycho-socially as well as physically. A socially just system should understand and value human right, as well as recognise the dignity of every human being. If there is a lack of a functioning support system, and especially a holistic multi-sectoral approach, victims risk physical as well as mental health problems. A non-functioning system can also spur socio-economical injustices, as victims risk end up in poverty if they are not properly integrated back into society. As a cross-cutting socio-economic as well as political issue it undermines the health, security and safety of not only people directly concerned but the society in general as well.
Swedish abstract
Karnataka har visat sig vara en populär destination för människohandel. Tyvärr faller många migranter och andra offer för människohandlare, ofta på grund av globaliseringens mörka sidor. Det övergripande syftet med studien var att nå en bättre förståelse av tillgängliga stödverksamheter för sexhandels offer i Karnataka, och utmaningar därefter, för att bättre harmonisera tjänster och svara mot offrens rättigheter. Forskningsmetoden bestod av kvalitativ karaktär med etnografiska inslag, med fältarbete som bedrivits i den indiska delstaten Karnataka. Studien ger en kartläggning av stödtjänster (främst rehabiliteringshem) för offer, samtidigt som den undersöker utmaningar i relation till politiska beslut, strategier och implementering. Situationen i dag målar upp en bild av förvirring när det gäller ett fungerande stödsystem. I allmänhet var rehabiliteringshemmen ohygieniska med dåliga sanitära förhållanden med begränsad hälso-och sjukvård. Hemmen var även otillräckliga vad gäller säkerhet, samarbete och samordning, samt utbildning och erfarenhet hos personal. De ’skyddande och rehabiliterande hemmen’ (Ujjawalas) är inte tillräckliga nog vad gäller ett stödsystem, och de fokuserar inte enbart på offer för sexhandeln. Således bör det finnas specialisthjälp (med hälsokliniker), särskilt eftersom offer för sexhandeln ofta behöver specialiserad vård, psykosocialt som fysiskt. Ett socialt rättvist stödsystem bör förstå och värdera mänskliga rättigheter, samt erkänna värdighet hos varje individ. Om det finns en brist på ett fungerande stödsystem, och framför allt ett holistiskt sektorsövergripande synsätt, riskerar offer fysiska såväl som psykiska problem. Ett icke fungerande stödsystem kan också förvärra socioekonomiska orättvisor, speciellt eftersom offer riskerar att hamna i fattigdom om de inte integreras tillbaka i samhället. Som en övergripande socioekonomisk och politisk fråga undergräver det hälsa, trygghet och säkerhet, inte bara hos de människor som är direkt berörda utan samhället i stort.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 76
Language eng (iso)
Subject Globalisation, sex trafficking, social justice, social work, victims.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17891 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics