Elever i grundsärskolan mottagna i grundskolan 33, vårdnadshavares uppfattning om integrering

DSpace Repository

Elever i grundsärskolan mottagna i grundskolan 33, vårdnadshavares uppfattning om integrering

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever i grundsärskolan mottagna i grundskolan 33, vårdnadshavares uppfattning om integrering
Author Hallberg Svensson, Maria
Date 2014
Swedish abstract
Min uppfattning är att alla vårdnadshavare inte är delaktiga till fullo när det gäller sitt barns skolval. Därför vill jag med min studie undersöka vårdnadshavares inflytande när det gäller valet av skolform, vilka faktorer de tycker är viktiga för sitt barns skolgång och om de är nöjda med skolformen deras barn går i. Syftet med mitt examensarbete är att belysa vårdnadshavarnas perspektiv på elever som är mottagna i grundsärskolan och integrerade i grundskolan. Jag ämnar undersöka vårdnadshavarnas inflytande i valet av skolform, deras uppfattning om diagnosens betydelse, om integrering är ett lämpligt skolalternativ och om samarbetet mellan vårdnadshavarna och skolan fungerar. Studien grundar sig på en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats. Jag har genomfört en kvalitativ enkätstudie med 33 deltagande vårdnadshavare från hela Sverige. Mitt syfte är inte att generalisera eller dra allmänna slutsatser, utan att få en djupare insikt hur några vårdnadshavare ser på mina frågeställningar. Min studie visar att majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda med informationen gällande valet av skolform. De har själva tagit beslut om vilken skolform deras barn ska tillhöra. De är dessutom nöjda med att deras barn är integrerade i grundskolan. De tycker att dialogen och samarbetet mellan dem och skolan fungerar bra. Men de uttrycker en oro över att pedagogerna saknar tillräckligt med kunskap om funktionsnedsättning och deras barns behov, samt hur deras barns framtid ska bli efter avslutad skolgång.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject en skola för alla, funktionshinder, grundsärskola, inkludering, integrering, specialpedagogik, vårdnadshavare
Handle http://hdl.handle.net/2043/17894 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics