UTVECKLING AV NYA METODER FÖR UTVÄRDERING AV DIAGNOSTISKA THYREOIDEASCINTIGRAM

DSpace Repository

UTVECKLING AV NYA METODER FÖR UTVÄRDERING AV DIAGNOSTISKA THYREOIDEASCINTIGRAM

Details

Files for download
Icon
UTVECKLING AV NYA ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title UTVECKLING AV NYA METODER FÖR UTVÄRDERING AV DIAGNOSTISKA THYREOIDEASCINTIGRAM
Author Smith, Sarah
Date 2014
English abstract
Using dietary iodide the thyroid gland produces the hormones thyroxine, T4 and triiodothyronine, T3 under the influence of the thyroid stimulating hormone, TSH, from the pituitary. T3 and T4 are important for the body's metabolism. The thyroid gland is studied with thyroid scintigraphy after an intravenous injection of technetium 99m - pertechnetate and subsequent imaging in a gamma camera. The thyroid scintigrams are evaluated to find abnormalities such as goitre, increased, decreased, or uneven tracer-uptake, and hot or cold adenomas. The study aims to develop a new fully automated, user-independent application for the evaluation of diagnostic thyroid scintigrams. To this end, thyroid scintigrams from studies recorded between the years 2008-2013 on clinical indication at the Department of Medical Imaging and Physiology, Skåne University Hospital, Malmö, are used. Based on the selection, two different groups that include both normal and pathological interpreted scintigrams, are created. The training-scintigrams, processed with various tools, are used for training the newly developed software Weethy and the test-scintigrams are used to evaluate the new system regarding delineating the gland automatically and calculation of the two thyroid lobes length. 147 of the 162 test-scintigrams were successfully delineated. The results are presented both with a statistical analysis method called Bland-Altman plot where conformity between the automatic delineation-method and the current clinically used delineation-method is studied as well in the form of test-scintigrams selected from various points in this plot showing the variations of conformity. Generally it is seen that the automatic delineating-method gives shorter lengths of the thyroid lobes than the currently clinical used. Developed tools so far, its functions and the results of this, together with a large clinical database of thyroid scintigrams lays a good basis for further work on the program. More tools are needed for the program to make it statistically reliable to use clinically.
Swedish abstract
Thyreoideakörteln producerar med hjälp av jod thyreoideahormonerna tyroxin, T4 och trijodtyronin, T3 under inverkan av thyreoideastimulerande hormon, TSH ifrån hypofysen. T3 och T4 har betydelse för kroppens ämnesomsättning. Med thyreoideascinitgrafi studeras thyreoideakörteln efter intravenös injektion av teknetium 99m - perteknetat med efterföljande bildtagning i en gammakamera. Thyreoideascintigrammen utvärderas med avseende på avvikelser såsom struma, ökat, minskat eller ojämnt spårämnesupptag samt varma eller kalla adenom. Studien syftar till utveckling av ett nytt helautomatiskt, användaroberoende program för utvärdering av diagnostiska thyreoideascintigram. Till detta används thyreoideascintigram ifrån undersökningar utförda åren 2008-2013 på klinisk indikation vid verksamhetsområdet bild och funktion, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Utifrån urvalet skapas två olika grupper som båda inkluderar normaltolkade samt patologiska scintigram. Tränings-scintigrammen bearbetas med olika verktyg för upplärning av det nyutvecklade programmet benämnt Weethy och test-scintigrammen används för kontroll av det nya programmets funktion gällande automatisk avgränsning samt beräkning av de båda thyreoidealobernas längd. Av de 162 test-scintigrammen lyckades avgränsningen i 147 av dessa. Resultatet presenteras dels med en statistisk analysmetod kallad Bland-Altmandiagram där överenstämmelse mellan den automatiska avgränsningsmetoden och den nuvarande kliniskt använda avgränsningsmetoden studeras samt i form av test-scintigram valda utifrån olika punkter i detta diagram som visar på olika varianter av överensstämmelse. Generellt ses att den automatiska avgränsningsmetoden ger kortare längder av thyreoideloberna än den idag kliniskt använda. Hitintills framtagna verktyg och dess funktioner samt resultatet av detta tillsammans med ett stort kliniskt material med thyreoideascintigram lägger en bra grund för vidarearbete med programmet. Fler verktyg som visar på att programmet statistiskt sett är pålitligt, behövs för att kunna använda det kliniskt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 17
Language swe (iso)
Subject jod
teknetium 99m-perteknetat
thyreoideahormoner
thyreoidealober
thyreoideascintigrafi
thyreoideascintigram
weethy
Handle http://hdl.handle.net/2043/17951 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics