Tager ni detta ansvar- i nöd och lust? En studie om hur en integrerad CSR-strategi skapar gemensamma värden

DSpace Repository

Tager ni detta ansvar- i nöd och lust? En studie om hur en integrerad CSR-strategi skapar gemensamma värden

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tager ni detta ansvar- i nöd och lust? En studie om hur en integrerad CSR-strategi skapar gemensamma värden
Author Hansson, Sandra ; Johansson, Jenny
Date 2014
English abstract
CSR (Corporate Social Responsibility) is a business model that advocates companies to take responsibility for their environmental, ethical, social and economic impact on society. Since the 1950s the concept of social responsibility established and grown on the business market. The purpose of our thesis is to investigate whether CSR as a strategy can be a tool for sustainable business and if it can provide a long term profitability for a company. We used our theoretical framework in order to understand the complexity of CSR and be able to analyze our empirical data. “The Pyramid of Corporate Social Responsibility”, by Archie Carroll, is introduced as a basic model followed by the more expanded “Three Domain Model”. To understand how environmental management works in practice we introduce Lucas, followed by Mintzbergs theory about organizations and how their various activities can look like. With an abductive approach is this qualitative study based on interviews. Our data selection were CSR managers from various industries within the network CSR-Skåne. Based on the empirical data two main categories where identified; integration and separation and the different approaches of philanthropic. Our results demonstrate that the case companies, in different ways express problems when it comes to the integration of CSR. The philanthropic approach is a challenge as well, it often occurs a separation between companies´ business strategy and philanthropic activities. To close this thesis we present our own model that provides a clear picture of how CSR a business model should look like. The philanthropy is wiped out and an integrated business strategy creates a shared value.
Swedish abstract
CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att ett företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl miljömässigt, etiskt, socialt samt ekonomiskt perspektiv. Sedan 1950-talet har begreppet socialt ansvar uppmärksammats och etablerats inom företagsvärlden. Syftet med vår uppsats är att undersöka om CSR som strategi kan vara ett verktyg för ett hållbart företagande och om CSR kan ge en långsiktig lönsamhet på marknaden. För att kunna skapa en förståelse kring komplexiteten inom CSR samt analysera empirin utgår vi från Carrolls CSR-pyramid som en grundläggande modell för att därefter byggas på med den utvecklade tre-stegsmodellen. Vidare ges en genomgång av Lucas teori om strategisk miljöledning för att slutligen presentera Mintzbergs organisationsteori för att visa hur olika verksamheter kan se ut. Med ett abduktivt förhållningssätt har den kvalitativa studien baserats på intervjuer. Vårt urval för intervjuerna var CSR-ansvariga från olika branscher som ingår i nätverket CSR-Skåne. Studiens resultat påvisar att fallföretagen på skilda vis uttrycker en problematik med att integrera CSR i hela verksamheten. Även det filantropiska synsättet blir en utmaning eftersom det ofta uppstår en separering mellan företagens affärsstrategi och de filantropiska aktiviteter som bedrivs. Slutligen presenteras vår egen modell som ger en tydlig bild för hur CSR-arbete bör se ut. Här suddas filantropin ut och genom integrerad CSR-strategi skapas ett gemensamt värde.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject CSR
Samhällsansvar
Integrering
Filantropi
Gemensamt värde
Responsibility
Integration
Philanthropy
Shared Value
Handle http://hdl.handle.net/2043/17957 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics