Virtuella patienter för lärande och examination

DSpace Repository

Virtuella patienter för lärande och examination

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Virtuella patienter för lärande och examination
Author Bengtsson, Mariette ; Jonazon, Gerd
Date 2014
Swedish abstract
BAKGRUND: Under sjuksköterskeutbildningen ska omvårdnadsprocessen synliggöras och studenterna ska aktivt och kreativt delta i undervisningen för att utveckla sin professionella kompetens. Omvårdnadsprocessen är en problemlösnings- och beslutsmodell som används för att systematiskt identifiera problem, risker och resurser för att kunna planera och genomföra en för patienten individuellt anpassad omvårdnad. Enligt Strategi 2020 är intensionen att Malmö högskola ska ligga i framkant genom att använda informationsteknik och nya medier för att effektivisera det livslånga lärandet. Virtuella patientfall är interaktiva webbaserade patienter där datorn simulerar mötet mellan patient och vårdpersonal. Systemet syftar till att utveckla studenternas reflektiva förmåga utifrån ett helhetsperspektiv över patienters situation. Studenter ges därmed möjlighet att praktisera sina kunskaper i en virtuell miljö innan de har sin praktik i den kliniska verksamheten och där möter patienter i verkliga livet. SYFTE: Syftet med projektet är att med virtuella patientfall synliggöra omvårdnadsprocessen i somatiskt kontext samt förtydliga progressionen av omvårdnad under utbildningen. METOD: Virtuella patientfall kan användas som arbetsform för att träna specifika moment och som examinationsform på såväl grund som avancerad nivå inom vård och medicinutbildningar. Någon programvara för att använda de virtuella patientfallen behövs inte. Studenten loggar in på en webbsida kopplat till en databas på en server och hamnar i ett väntrum där det finns fotografier på patienter. Studenten väljer en av patienterna på skärmen och arbetar vidare med fallet utifrån kursens specifika uppgifter och lärandemål. Systemet ger studenten information om patienten men måste själv tolka den, svara på frågor och ge förslag på diagnos och åtgärder. Studenten ges också möjlighet att förklara sina ställningstaganden i en avslutande återkopplingsfas. Systemet är självrättande och studenten får feedback genom att få de rätta svaren. RESULTAT: En databas med patientfall inkluderande omvårdnadsprocessen i somatisk kontext baserad på programmet WebSP (Web Based Simulation of Patients) är under uppbyggnad vid Institutionen för vårdvetenskap. Det har varit en del tekniska problem med programvaran för att anpassa den utifrån omvårdnadsprocessen och den dokumentations-struktur som studenterna praktiserar under utbildningen idag. I form av ett projekt införs höstterninen 2014 webbaserade patientfall som läraktivitet i termin 6 på sjuksköterske-programmet. Patientfallen kommer att ersätta en skriftlig dokumentationsuppgift som varit tidskrävande för de kliniska lärarna att bedöma. Projektet kommer att utvärderas genom enkäter och fokusgruppintervjuer med studenterna. Ansikten är att virtuella patientfall framöver även delvis ska ersätta de läraktiviteter i omvårdnadsdokumentation som har fokus på omvårdnadsprocessen som sjuksköterskestudenterna idag utför i termin 1 och 2
Language swe (iso)
Subject examination
lärande
informatik
virtuellt lärande
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Note FOKUS: studenters lärande 2014, 22-23 september, Malmö
Handle http://hdl.handle.net/2043/18010 Permalink to this page
Link http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/FOKUS-studenter... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics