Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspektiv

DSpace Repository

Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspektiv
Author Bengtsson, Mariette ; Ivarsson.Ekedahl, Ann-Britt
Date 2014
Swedish abstract
BAKGRUND: En av grundprinciperna för all vårdverksamhet är att ingen patient ska komma till skada i vården och all vårdpersonal ska arbeta proaktivt med patientens säkerhet i fokus. Trots detta inträffar incidenter i den svenska sjukvården. Säker vård är en av sex kärnkompetenser som all vårdpersonal behöver kunskap om för att hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet. Implementeringen av Säker vård som ämne i sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola inleddes våren 2009, och finns nu som en röd tråd i hela programmet. Ett konkret exempel är avvikelserapportering och anmälningsfall som återkommer på olika sätt under hela utbildningen. Utgångspunkten för pedagogiken är det livslånga lärandet och syftar till att stödja studenternas förmåga till bland annat kritiskt tänkande och reflektion. SYFTE: Syftet med projektet är att utvärdera och förbättra undervisning i ämnet Säker vård i sjuksköterskeprogrammet, såväl innehåll som pedagogik METOD: Sjuksköterskor som tagit sin examen vid Malmö högskola höstterminen 2009 eller senare har fått besvara en enkät med frågor om patientsäkerhetsaspekter med fokus på deras nuvarande kunskapsbehov och på undervisningen de fått under sin utbildning. En enkät skickades under våren 2013 hem till 475 sjuksköterskor. Av dessa besvarades och returnerades 245 enkäter dvs., en svarsfrekvens på 51.6 procent. De sjuksköterskor som svarat (206 kvinnor och 39 män) hade en medelålder på 30 år (range 22-53 år) och hade i medeltal arbetat som sjuksköterskor i 1.7 år. RESULTAT: Majoriteten av sjuksköterskorna som besvarat enkäten ansåg att undervisningen de fått under sin sjuksköterskeutbildning har medfört att de har med sig ett patientsäkerhets-perspektiv i sitt arbete som sjuksköterska. Omkring 70 procent av sjuksköterskorna ansåg att undervisningen bland annat har lett till att de kan identifiera risker i vården. Att de fått arbeta med avidentifierade patientfall och med avvikelsehantering under sin utbildning ansåg de ha varit värdefullt. Det som dock efterlystes var en tydligare koppling till riskanalyser i den verksamhetsförlagda utbildningen, framförallt avseende incidenter som inträffat där studenten gör sin praktik. Även mer tid för reflektion kring incidenter som har inträffat eller som kunnat inträffa önskades. KONKLUSION: Genom att få ta del av sjuksköterskors erfarenheter kan undervisningen anpassas så att dagens studenter kan en aktuell undervisning.
Language swe (iso)
Subject säker vård
patient
vårdskada
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Note FOKUS: studenters lärande 2014, 22-23 september, Malmö
Handle http://hdl.handle.net/2043/18013 Permalink to this page
Link http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/FOKUS-studenter... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics