Elevens livsvärld och historien: Ett förslag till en emancipatorisk historieundervisning

DSpace Repository

Elevens livsvärld och historien: Ett förslag till en emancipatorisk historieundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevens livsvärld och historien: Ett förslag till en emancipatorisk historieundervisning
Author Nilsson, Christian ; Ragvald, Björn
Date 2014
English abstract
We present in this work a suggested course plan to teach emancipatory history in high school. The idea behind our proposal was to design an education that linked into the student's life-world in both the past and present history. The purpose of this course plan was to work within the limits of Gy 11 but provide a new way to carry on history teaching. History awareness, emancipation, the dual thinking process and Biestas three function model was the key theoretical concepts for this development study’s design and evaluation. Course set-up is built along a chronological history mediation in accordance with the one advocated in the curriculum. On top of the usual teaching of history is the dual thinking process to contribute to the contemporary fittings in the form of student experiences to be made in education. We believe that this teaching will help to deepen, broaden and develop students' historical consciousness. By working along the dual thinking process and a chronological history, we believe that this history teaching leads to a stronger link between the student's life-world and the great history. Our hope is that this in turn leads to an emancipatory education.
Swedish abstract
Vi presenterar i detta arbete ett förslag på kursupplägg för att undervisa emancipatoriskt i historia på gymnasiet. Tanken med vårt förslag är att utforma en undervisning som kopplar elevens livsvärld tillbåde nutid och dåtidshistoria. Syftet med detta kursupplägg äratt jobba innanför ramarna för gy 11 men ge ett nytt sätt att bedriva historieundervisning på. Historiemedvetande, emancipation, den dubbla tankeprocessen och Biestas trefunktionsmodell ärde centrala teoretiska begreppen för detta utvecklingsarbetes utformning och utvärdering. Kursupplägget är uppbyggt utefter en kronologisk historieförmedling i enlighet med den som förespråkas i läroplanen. Utöver den vanliga historieundervisningen läggs den dubbla tankeprocessen för att bidra till de nutidskopplingar i form av eleverfarenheter som ska göras i undervisningen. Vi tror att denna undervisning hjälper till att fördjupa, bredda och utveckla elevernas historiemedvetande. Genom att arbeta utefter den dubbla tankeprocessen och en kronologisk historia tror vi att denna historieundervisning leder till en starkare koppling mellan eleven livsvärld och den stora historien. Vår förhoppning är att detta i sin tur leder till en emancipatorisk undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Dubbla tankeprocessen
Historiemedvetande
Trefunktionsmodellen
Emancipation
Handle http://hdl.handle.net/2043/18039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics