Rum på campus i högre utbildning : design, handlingsutrymme och rumsdidaktik

DSpace Repository

Rum på campus i högre utbildning : design, handlingsutrymme och rumsdidaktik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Rum på campus i högre utbildning : design, handlingsutrymme och rumsdidaktik
Author Leijon, Marie
Date 2014
Swedish abstract
Marie Leijon Fil.dr i pedagogik, Malmö Högskola Rum på campus i högre utbildning: design, handlingsutrymme och rumsdidaktik. Nyckelord: rum, högre utbildning, design för lärande Presentationen handlar om ett avslutat postdoktorprojektet vars syfte har varit att undersöka relationer mellan rum, interaktion och lärande i högre utbildning, med särskilt fokus på campus. Projektets idé presenterades vid NU-konferensen 2012 och syftet med detta paper är att presentera projektets huvudresultat. Följande forskningsfrågor är i fokus för presentationen: Vilken typ av rum möter studenter och lärare i en campusutbildning och hur är de utformade? Hur agerar deltagarna utifrån de resurser som rummet erbjuder? För att undersöka detta har jag följt två grupper lärare och studenter inom lärarutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning. Empirin består av videoinspelningar och fotografier från både de tomma rum som deltagarna möter och interaktion i rummen under seminarier och föreläsningar vid sammanlagt åtta tillfällen. Videobservationer kombineras med intervjuer med sju studenter och fem lärare. Med inspiration från "stimulated recall" har jag mött deltagare efter videoinspelningarna för att diskutera interaktion i rummen. Studien ramas in av designteoretiskt perspektiv "Design för lärande" (Selander, 2009; Selander & Kress, 2010) där meningsskapande och lärande förstås som teckenskapande processer. Perspektivet erbjuder möjligheter att analysera aktiviteterna i högskolerummet i relation till den didaktiska design som formar innehållet, men även till den design som omger aktiviteten (Leijon, 2010; Leijon & Lindstrand, 2012). Särskilt fokus ligger på deltagarna som aktörer i sociala och kommunikativa situationer där rummet både inramar situationen och används som resurs i kommunikationen. Resultatet visar hur rum kan förstås som betydelsefullt både i design för lärande och i lärande. Rum utgör en del av lärares didaktiska design, som en inramning för lärande. Rummets utformning på campus får konsekvenser för iscensättningen av en lärprocess. Rum är även något både studenter och lärare förhåller sig till och använder sig av som resurs under en lärprocess, design i lärande. Rum påverkar hur studenter och lärare interagerar och skapar mening i en lärandeprocess. Deltagarna förstår rummen på ett sätt vid iscensättningen, men måste förhålla sig till och ibland designa om rummen under processens gång. Särskilt intressant blir att diskutera handlingsutrymme, både i relation till lärarens didaktiska design och förutsättningar för lärande, men framförallt i relation till studenters och lärares arbete med att tolka och omforma rummet som en del av den lärväg de designar. I presentationen diskuteras även begreppet rumsdidaktik (Leijon, 2012abc, 2013ab, in progress). Referenser Leijon, M., & Lindstrand, F. (2012). Socialsemiotik och design för lärande: Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande. Pedagogisk forskning i Sverige, 17(3-4), 171-192. Leijon, M. 2010: Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid. (Malmö Studies in Educational Sciences: 52) Malmö: Malmö Högskola. Leijon, Marie (2012a). The room in higher education - a space for learning? Paper presented at Designs for Learning 2012: 3rd International Conference Exploring Learning Environments, 25-27 April 2012, Copenhagen, Denmark: Conference Proceedings. s. 104-105 Leijon, M. 2012b: Campus space – a place for learning? Paper presented at the 6th International Conference on Multimodality. 22nd – 24th of August, 2012, University of London, United Kingdom. Leijon, Marie (2012c). Rummet i högre utbildning en plats för lärande. Gränslöst lärande, NU 2012. Göteborg, 17-19 oktober 2012, Konferenskatalog. s. 24-25. Leijon, M. (2013a): Rummet som resurs för lärande och i lärande. I L. Amhag, F. Kupferberg & M. Leijon (red.): Medierat lärande och pedagogisk mångfald. Lund: Studentlitteratur. Leijon, Marie (2013b). Campus space in higher education as a place for learning. Keynote. 7th Creating Knowledge CKVII conference, 14-16 augusti, Lunds Universitet. http://learning.lub.lu.se/flow/creating-knowledge-vii.aspx?FlowCategoryID=266 Leijon, M (in progress). Space as designs for and in learning: Investigating the interplay between space, interaction and learning sequences in higher education. Visual communication (under review). Selander, S. 2009: Didaktisk design. I S. Selander & E. Svärdemo-Åberg (red.): Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande. Stockholm: Liber. Selander, S. & Kress, G. (2010). Design for lärande. Ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts.
Link http://sites.upc.umu.se/nu2014/wp/wp-content/uploa... (external link to publication)
Host/Issue NU2014 Abstracts;
Pages 31-32
Language swe (iso)
Subject rum
högre utbildning
lärande
design för lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note NU 2014, 8-10 oktober, Umeå
Handle http://hdl.handle.net/2043/18095 Permalink to this page
Link http://sites.upc.umu.se/nu2014/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics