Barns möten med matematik i förskolan

DSpace Repository

Barns möten med matematik i förskolan

Details

Files for download
Icon
barns möten med ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns möten med matematik i förskolan
Author Frostander, Emma
Date 2014
Swedish abstract
Studiens syfte har varit att få syn på hur barn möter och använder matematik i förskolan samt hur pedagogerna i förskolan arbetar med och förhåller sig till ämnet. Både i de ickestyrda aktiviteterna och i de styrda. Jag har undersökt pedagogernas syn på matematik i förskolan samt vad de har för redskap till hands för att kunna arbeta med ämnet. Vilka teorier som ligger till grund för arbetet med matematik i förskolan samt hur dessa tolkas. I PISA undersökningen som genomfördes 2012 visade det sig att Sverige aldrig hade legat så lågt kunskapsmässigt inom matematik. Jag frågade pedagogerna om deras syn på om matematiken i förskolan skulle kunna lägga grunden för en förståelse och ett aktivt och intresserat lärande upp i skolåldern. Enligt Lpfö 98 (rev.2010) ska förskolan arbeta för att lägga grunden till ett livslångt lärande och bedriva verksamhet som stimulerar barnens lust till utveckling och lärande. Jag genomförde min undersökning på två olika avdelningar på en förskola i Skåne. Undersökningen var uppdelad i två olika moment, moment ett var en intervju där jag ställde kvalitativa frågor till pedagogerna som jag skickade ut till dem i skriftform och moment två var observationer som jag gjorde på de båda avdelningarna. Något som genomsyrade svaren jag fick in från personalen var synen på det kompetenta barnet, barnet som kan bara det ges möjligheter att utvecklas vidare. Men också behovet av vidare utbildning inom ämnet matematik från pedagogernas håll, de som har vidare utbildning inom matematik beskriver hur det har förändrat deras syn på matematik i förskolan. Barnets intresse och inflytande var också något som framträdde som viktigt bland svaren. Det som framkom under mina två besök på förskolan var att barn möter matematik på en mängd olika sätt. De stöter på den när de övar sin rumsuppfattning, vid dukning, på gården, vid samlingar, vid rena matematikövningar men också löpande genom alla aktiviteter hela dagen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject barnets inflytande
matematik
styrda aktiviteter
icke styrda aktiviteter
lärandeteorier
det kompetenta barnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18194 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics