Presentation inom SKOLFORSK, Förskola : Tidig intervention

DSpace Repository

Presentation inom SKOLFORSK, Förskola : Tidig intervention

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Presentation inom SKOLFORSK, Förskola : Tidig intervention
Author Tallberg Broman, Ingegerd ; Vallberg Roth, Ann-Christine ; Palla, Linda ; Persson, Sven
Date 2014
Swedish abstract
Tidiga insatser i och genom förskola är av största vikt för barns utveckling, lärande och välbefinnande, framförallt för barn från socialt utsatta områden, förutsatt att kvaliteten på verksamheten är hög. I projektet belyses inledningsvis vilka frågeställningar som har varit framträdande i senare års forskning om förskola i norden. I fyra delprojekt kartlägger vi både nationell och internationell forskning om utvalda aspekter på kvalitetsarbete i förskola och gör en bedömning av dess relevans. Vi ställer frågor som: • Föräldrasamverkan som väg till ökad måluppfyllelse? • Vad kännetecknar bedömning och bedömningskompetens i förskola? • Vilken betydelse har inkluderande specialpedagogik i förskola som tidig intervention? • Pedagogiska relationers betydelse för barns lärande och utveckling? Vi inventerar, kartlägger och analyserar avhandlingar och artiklar publicerade i vetenskapliga peer-review tidskrifter med fokus på delområdenas frågor i skandinaviska/internationella databaser på förskoleområdet mellan åren 2006-2014. Projektet utvecklas i dialog mellan högskola, kommun och professionsföreträdare i avsikt att utforma en plattform/modell för att stärka och etablera praktiknära forskning. Preliminära resultat De vanligaste temana i NB-ECEC är inlärningsprocess, Interaktion, Lek, Policy och Social kompetens. Metodiskt tycks kvalitativt inriktade studier dominera men med ökning av andelen kvantitativa och mycket få longitudinella studier. Forskningen visar betydelsen av föräldrasamverkan och speciellt för barn i svårigheter. Studier om dokumentation i förskola är mer omfattande under senare år och bedömning karakteriseras av att vara mer inriktad mot verksamhet i nationella och nordiska studier medan de kan vara mer inriktade mot bedömning av läranderesultat (learning outcomes) på individnivå i internationell forskning. Studier om specialpedagogiska frågor i nordiska förskolor fokuserar i flera fall barns rätt till en inkluderande förskolemiljö. Interaktionen mellan förskolebarn och personal har visat sig vara en av de enskilt mest betydelsefulla faktorerna för barns lärande i förskolan.
Language swe (iso)
Subject Förskola
bedömning
dokumentation kvalitet
pedagogiska relationer
specialpedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Dialogkonferens Pedagogisk forskning i Skåne 26 augusti 2014, Högskola... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18281 Permalink to this page
Link http://gem.sam.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/soc/Fors... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics