Friluftsliv i stadsmiljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Friluftsliv i stadsmiljö
Author Thorbjörnsson, Joel ; Vasquez, Henric
Date 2015
English abstract
The purpose of this thesis is to investigate whether it’s possible to teach friluftsliv according to the curricula at regular class time in physical education in secondary schools in urban environments. To investigate this, a lesson structure was planned and implemented in the form of an intervention study and then evaluated using action research and focus group interviews. The questions that the study sought to answer are whether it is possible to work with friluftsliv at regular class time, and if the school's immediate local environment is sufficient to pursue teaching in outdoor activities according to curriculum requirements, or required to leave the urban environment. The empirical data collected has been analyzed and discussed based on three learning theories which underpin outdoor education. Sociocultural perspective, constructivist perspective and variation theory are the theories used in the planning of the intervention study and the analysis of whether the curriculum elements of friluftsliv were treated well enough. The study is qualitative in nature and because the investigation is made with only one ninth grade, and at just one school, it is not possible to generalize the results so that they are broadly valid. This is however not the intention of the study, which is to evaluate whether our hypothetical lessons works in terms of minimizing the barriers that physical education teachers and school leaders often believe that teaching friluftsliv involves in physical education in secondary schools. In this way, we hope to both obtain own skills that are useful in our profession as a physical education teachers and also arouse interest in the issue and open for further research. The barriers we wish to minimize are the financial constraints, the lack of time and the lack of suitable teaching environment in the school's immediate vicinity. The results presented demonstrate the ability to engage in friluftsliv with limited resources in terms of time and finances, and that it’s possible to implement in the school's immediate vicinity. It is largely the perception of what friluftsliv is both among physical education teachers and in students that determine how instruction can be designed and implemented.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka ifall det är möjligt att bedriva undervisning i friluftsliv enligt Skolverkets kursplaner på ordinarie lektionstid i ämnet idrott och hälsa på högstadieskolor i urban miljö. För att undersöka detta har ett lektionsupplägg planerats och genomförts i form av en interventionsstudie för att sedan utvärderas med hjälp av aktionsforskning och fokusgruppintervju. Frågeställningarna som undersökningen sökt svar på är ifall det är möjligt att arbeta med friluftsliv på ordinarie lektionstid, samt ifall skolans direkta närmiljö är tillräcklig för att bedriva undervisning inom friluftsliv enligt kursplanernas krav, eller om det krävs att man lämnar den urbana miljön. Empirin som samlats in har analyserats och diskuterats utifrån tre lärandeteorier vilka ligger till grund för utomhuspedagogiken. Sociokulturellt perspektiv, konstruktivistiskt perspektiv samt variationsteori är de teorier som använts vid såväl planering av interventionsstudien som vid analysen av huruvida kursplanens delar om friluftsliv behandlats tillräckligt väl. Studien är av kvalitativ art och eftersom undersökningen endast är gjord med en klass i årskurs nio och enbart på en skola så är det inte möjligt att generalisera resultaten så att de blir allmänt giltiga. Detta är heller inte studiens avsikt, vilken istället är att utvärdera ifall ett tänkt lektionsupplägg fungerar vad gäller att minimera de hinder som idrottslärare och skolledare ofta anser att undervisning i friluftsliv innebär inom ämnet idrott och hälsa på högstadieskolor. På detta vis hoppas vi dels erhålla egna kunskaper som är användbara i yrket som idrottslärare och dels väcka intresse för frågan och öppna för vidare forskning. De hinder vi önskar minimera är ekonomiska begränsningar, brist på tid samt brist på lämplig undervisningsmiljö i skolans direkta närhet. De resultat som presenteras visar på möjligheten att bedriva friluftsliv med små medel både vad gäller tid och ekonomi samt att det går att genomföra i skolans direkta närmiljö. Det är till stor del synen på vad friluftsliv är, såväl hos idrottsläraren som hos eleverna som avgör hur undervisningen kan utformas och genomföras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Friluftsliv
physical education
urban environment
intervention study
Handle http://hdl.handle.net/2043/18478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics