Bilder av förskolläraren: En diskursanalytisk studie av hur förskolläraren framställs i nutida svensk barnlitteratur

DSpace Repository

Bilder av förskolläraren: En diskursanalytisk studie av hur förskolläraren framställs i nutida svensk barnlitteratur

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder av förskolläraren: En diskursanalytisk studie av hur förskolläraren framställs i nutida svensk barnlitteratur
Author Höckerfelt, Erika ; Nilsson, Camilla
Date 2015
Swedish abstract
Det här examensarbetet syftar till att titta närmare på de bilder av förskollärare som framträder i nutida svensk barnlitteratur. Studien motiveras ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som innebär att förskolläraren påverkas i sin yrkesutövning av de bilder av förskolläraren som kommuniceras på olika arenor i samhället. Dessa bilder beror i sin tur av hur förskollärarens uppdrag förstås av politiker, föräldrar, allmänheten, barnen och yrkesutövarna själva. En diskursanalytisk syn på språket som den yttre ramen för våra tankar och våra handlingar utgör en grund i studien. Studiens empiri består av sju böcker riktade till barn i förskoleåldern och dessa böcker analyserades med hjälp av verktyg tillhandahållna av analysmetoden visuell textanalys. Frågeställningarna i studien är: Hur framstår förskollärarkaraktärernas förhållningssätt i relationen till barnen? Vilka karaktärsdrag och emotionella uttryck ger de skildrade förskollärarna uttryck för? Hur förhåller sig förskolläraren till kategorierna omsorg, fostran och lärande, vilka utgör grunden för förskolans verksamhet? Slutsatsen blir att det, sida vid sida, existerar flera olika föreställningar om förskolläraren idag och att de tycks kunna härledas till historiska bilder, till barnsyn, till tolkningen av förskolans omsorgs-, fostrans- och lärandeuppdrag samt till synen på den inbördes relationen dem emellan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject barnlitteratur
bilder av förskollärare
diskursanalys
fostran
förskollärare
lärande
omsorg
socialkonstruktionism
visuell textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/18485 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics